تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان:تاریخ تحولات سیاسی معاصر خراسان با تکیه بر نقش ایل هزاره

استاد راهنما : دکتر محسن مدیر شانه چی

استاد مشاور : دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

دانشجو : مهدی عبدی

تاریخ دفاع :1389

چکیده

این پژوهش به یکی از مهمترین حرکتهای سیاسی خراسان در دوره بعد از اشغال ایران و شهریور 1320 می پردازد. صولت السلطنه هزاره از خوانین و رسای پر نفوذ خراسان بود که توسط رضا شاه دستگیر، املاک وی در خراسان توقیف و خود وی به شیراز تبعید و در آنجا اسکان داده می شود. این حرکت بخشی از سیاست اسکان عشایر، سلب قدرت خوانین و دولت- ملت سازی به صورت مدرن آن بود که در قالب سیاست «تخته قاپو» در تاریخ ایران از آن یاد شده است.

پس از شهریور 1320 و برکناری رضا شاه و پیش آمدن فضای باز در ایران، بسیاری از شکافهای سیاسی اجتماعی فعال شد و در شکل شورشهای گریز از مرکز خود را نشان داد. شورش صولت السلطنه در خراسان از جمله این وقایع است که توسط صولت السلطنه که به تاریکی از شیراز آمده و در خراسان ادعای اموال و حقوق از دست رفته خود را نموده بود صورت گرفت. وی در این راه ایلات و خوانین خراسان را با خود همراه می کند اما به فاصله یک سال از شورش توسط منصور استاندارد وقت خراسان سرکوب و کشته می شود.

Finland Sevastopol joomla