تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان:تحلیل پدیدهی بی تفاوتی سیاسی در میان شهروندان مشهد

استاد راهنما : دکتر سعید گازرانی

استاد مشاور : دکتر علی اصغر داودی

دانشجو : حنیف اطهری علاف

تاریخ دفاع :1389

چکیده

بی تفاوتی سیاسی، فقدان مشارکت در حد معمول و مورد انتظار است. در هنگام بروز بی تفاوتی سیاسی، شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی، فشارهایی رانی بر فرد وارد می کنند که این فشارها در نهاین فرد را از فعالیت در امور سیاسی باز می دارند. در یک جامعه وجود بی تفاوتی سیاسی را می توان با شاخص هایی همچون عدم تلاش برای برخوردار شدن از آگاهی، عدم گرایش به فعالیت های گروهی، عدم پایبندی به هنجارها و ارزش های اجتماعی، عدم حضور در انتخابات، عدم علاقه مردم به حکومت و عدم احساس مسئولیت پذیری تشخیص داد.

این پژوهش با عنوان «تحلیل پدیدهی بی تفاوتی سیاسی در میان شهروندان مشهد» ضمن بررسی مفهوم پدیدهی بی تفاوتی سیاسی، بدنبال پی بردن به این موضوع بود که آیا این پدیده در شهر مشهد وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد چه عواملی باعث ایجاد آن شده اند؟ در پاسخ به اینپرسش ها، به ترتیبیک فرضیه اصلی و چهار فرضیه ی فرعی در نظر گرفته شد که فرضیه ی اصلی عبارت بود از : «وجود شاخص هایی بی تفاوتی سیاسی در مشهد، مبین وجود این پدیده در شهر مشهد می باشد» همچنین در فرضیه های فرعی پژوهش به ترتیب اولویت، متغیرهای مستقل «وجود کاستیهای در ساختار سیاسی کشور»، «قرار داشتن جامعه ی ایران در دوران گذار از جامعه سنتی به جامعه ی مدرن»، «شرایط نامناسب اقتصادی» و «عدم وجود آگاهی سیاسی در جامعه» را موجب بروز بی تفاوتی سیاسی در شهر مشهد معرفی می کنند.

برای گرد آوری داده های لازم برای آزمون فرضیه ها، پرسش نامه ای با 40 سوال در میان نمونه ی آماری که با توجه به قوانین راسکو 500 نفر در نظر گرفته شد، توزیع گردید. این پرسش نامه به تعداد مساوی در مناطق 13گانه ی شهری مشهد توزیع و به صورت خود اجرا توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردید.

این پژوهش در چهار فصل تدوین شد که به ترتیب در فصل اول، چارچوب نظری پژوهش بیان گردید. در فصل دوم با برشمردن دلایل ایجاد و شاخص های نشان دهنده ی بی تفاوتی سیاسی، سعی شد که مفهوم این پدیده تشریح شود. در فصل سوم روش تحقیق پژوهش به صورت مبسوط بیان گردید و در فصل چهارم با گرد آوری داده های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها بررسی شد که آیا بی تفاوتی سیاسی در شهر مشهد وجود دارد یا خیر.

در نهایت با بررسی داده های پژوهش، این نتیجه حاصل شد که بی تفاوتی سیاسی در میان شهروندان مشهدی وجود دارد و مهمترین عامل ایجاد آن- بر خلاف تصور اولیهی پژوهش که وجود کاستی هایی در ساختار سیاسی کشور را مد نظر قرار داده بود- قرار داشتن جامعه‌ی ایران در مرحله ی گذار از جامعه ی سنتی به جامعه ی مدرن است و عوامل دیگر در جایگاه های بعدی اهمیت قرار می گیرند. در پایان، پژوهشگر ایجاد اصلاحاتی ددر فرهنگ سیاسیمردم و برطرف کردن مشکلات اقتصادی آنان را مهمترین عواملی می داند که می تواند در از بین بردن بی تفاوتی سیاسی در جامعه اثر گذار باشند.

Finland Sevastopol joomla