تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان:بررسی مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا در دوره کلینتون و بوش نسبت به ایران

استاد راهنما : دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

استاد مشاور : دکتر احمد جوانشیری

دانشجو : محمد مطیع فر

تاریخ دفاع :1389

چکیده

در این پژوهش ما به بررسی مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا در دوره کلینتون و بوش نسبت به ایران می پردازیم پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن 57 و تصرف سفارت آمریکا در 13 آبان و در پی آن ماجرای گروگانگیری آمریکا همواره دغدغه ذهنی در مورد ایران داشته است در اوایل دوره کلینتون، استراتژی مهار دوگانه در قبال ایران به مرحله اجرا در آمده و در سال 1996 قانون تشدید تحریم ها ایران به تصویب رسید سیاست اصلی حکومت کلینتون در قبال ایران تقابل جویانه نبود و حتی با به قدرت رسیدن اصلاح طلبان در ایران و روی کار آ»دن خاتمی، حکومت کلینتون در صدد بهبود روابط دوجانبه میان دو کشور برآمد. اما به قدرت رسیدن نومحافظه کاران در آمریکا باعث شد که سیاست های این کشور در قبال ایران شدیداً تقابل جویانه و خصمانه شود.

در این راستا جورج بوش ایران را جزئی از محور شرارت خواند و در راستای حمله پیش دستانه، بحث دفاع از خود را مطرح کرد. در این پژوهش ما در صدد پاسخ گویی به این سوال می باشیم که : چرا سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران از «مهار» به «تقابل» تغییر کرد؟

هدف این پژوهش این است که با اتکا به داده های عملی به تبیین علل و عوامل تغییر استراتژی آمریکا نسبت به ایران در دوره کلینتون و بوش بپردازد. فرضیه اصلی ما این است که، به قدرت رسیدن نومحافظه کاران در آمریکا، عامل اثر گذار مهمی در تغییر استراتژی این کشور علیه ایران از استراتژی مهار به استراتژی تقابل می باشد برای تائید فرضیه اصل این پژوهش به شیوه مثبت عوامل خواهیم کرد. یعنی با جمع آوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای در مورد تغییر استراتژی آمریکا از مهار تقابل و برشمردن شاخص ها و مولفه های آن و با تحلیل این داده ها در راستای فرضیه اصلی، سعی خواهیم کرد این فرضیه را به اثبات برسانیم.

روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش روش تجریه و تحلیل کتابخانه ای خواهد بود و اثبات فرضیه این پژوهش نشان خواهد داد که تحولات داخلی یک کشور به سیاست خارجی آن تاثیرات بنیادین و اساسی دارد. در فصل اول این پژوهش ما به مرور تاریخی در سیاست خارجی آمریکا و مبانی نظری می پردازیم. در فصل دوم به تاریخچه روابط میان ایران و آمریکا و پتانسیل های بالقوه چالش میان ایران و آمریکا می پردازیم. در فصل سوم به استراتژی مهار دوگانه کلینتون و اهداف و مکانیزم های اجرای آن در قبال ایران می پردازیم. در فصل چهارم به تاثیر اندیشه های نومحافظه کاری در سیاست خارجی آمریکا اشاره شده است. در فصل پنجم به استراتژی پوس پسر در برخورد با ایران و بحث تقابل با ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. در پایان جمع بندی و نتیجه گیری را داریم. که از مقایسه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایراد در دوره کلینتون و بوش به این نتیجه می رسیم که روند سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران در دوره بوش تشدید گردید و این نکته با قرار گرفتن ایران در محدودیت شرارت به وضوح دیده می شود در دوره بوش ایران مجبور به پذیرش پروتکل الحاقی شده در دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون بخصوص پس از روی کار آمدن خاتمی در ایران برخی محدودیت ها وارداتی ایران در زمینه غیر نفتی برداشته شد. اما دولت بوش از همان ابتدا سیاست تقابل را در قبال ایران اتخاذ نمود و تا حد امکان برای سرنگونی دولت ایران تلاش کرد و ایران به دلیل مسائلی همچون برنامه هسته ای ایران، نقش ایران در عراق و اتهام به ایران در حمایت از تروریسم همواره در اولویت سیاست خارجی آمریکا بوده است.

Finland Sevastopol joomla