تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان:موانع بوروکراتیک توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب

استاد راهنما : دکتر سعید گازرانی

استاد مشاور : دکتر محسن مدیر شانه چی

دانشجو : فرشته علائی

تاریخ دفاع :1389

چکیده

موضوع پژوهش حاضر موانع بوروکراتیک توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب است. بر این اساس سوال اصلی در این پژوهش این است که «موانع بوروکراتیک توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب چیست؟»

با توجه به مساله اصلی پژوهش، سه فرضیه ارائه شده است که فرضیه اول به عنوان فرضیه اصلی و دو فرضیه بعد، به عنوان فرضیه های مکمل مورد نظر می باشد.

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از: تمرکز گرایی سیستم اداری، با نهادینه سازی عدم مشارکت حوزه وسیعی از سازمان های اداری، مانع اصلی بوروکراتیک توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب به شمار می آید و فقدام شایسه سالاری در مدیریت نیروی انسانی و فساد اداری به عنوان فرضیه های مکمل مطرح می شود.

برای آزمون فرضیه، این پژوهش در پنج فصل و یک نتیجه گیری سازماندهی شده است. ابتدا در فصل اول مفاهیم نظام سیاسی، بوروکراسی و توسعه سیاسی تعریف شده است. در فصل دوم بوروکراسی در ایران در یک چشم انداز تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل سوم به تمرکز گرایی نظام اداری در ایرانی می پردازد. فصل چهارم به فقدان شایسته سالاری در مدیریت نیروی انسانی و فساد اداری در ایران اختصاص یافته است. در نهایت در فصل پنجم به نقش بوروکراسی در توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب پرداخته شده است.

در مجموع می توان اینگونه نتیجه گرفت که بوروکراسی در ایران عملکرد مطلوبی نداشته است و به عنوان مانعی بر سر راه توسعه سیاسی قرار گرفته است.

Finland Sevastopol joomla