تاریخ ایجاد در 17 آبان 1392

عنوان: پیامدهای بین المللی دیپلماسی هسته ای ایران از دیدگاه نظریه ی بازی ها (1376-1389)

استاد راهنما: دکتر سعید گازرانی

استاد مشاور: دکتر محسن مدیر شانه چی

دانشجو : قمر لطفی

تاریخ دفاع: بهمن 1390

چکیده:

جمهوری اسلامی ایران با شعار حمایت از مستضعفین و با هدف صدور انقلاب ، در جرگه کشورهایی درآمد که به زعم دیگر بازیگران بین المللی قصد بر هم زدن نظم جامعه جهانی را دارند. تلفیق این رویکرد اصلی نظام و بازخوردهای منفی آن، با بحث انرژی هسته ای، دامنه این سوءتفاهمات وبی اعتمادی ها را آن چنان گسترده نمود که فعالیت های صلح آمیز انرژی هسته ای به هیچ عنوان گزینه ای قابل قبول از سوی بازیگران اصلی نظام بین الملل نبوده است.

بنابرین هدف از این تحقیق ، پاسخ به این پرسش بود که«در چارچوب نظریه ی بازی ها، تاثیر دیپلماسی هسته ای بر جایگاه بین المللی ایران طی سال های 1376 تا1389   چه بوده است؟» بدین منظور فرضیه ی اصلی «عدم اتخاذ دیپلماسی کارآمد هسته ای از 1376تا1384 با الگوی بازی با حاصل جمع غیرصفر موجب کاهش اقتدار و از 1384 تا 1389 با الگوی بازی با حاصل جمع صفر موجب افزایش تنش و اجماع سازی علیه ایران در نظام بین الملل شده است» مطرح شد که در راستای تائید آن ، داده های جمع آوری شده از اسناد و منابع کتابخانه ای مقالات اینترنتی و اطلاعات روز، دستمایه ی آزمون فرضیه در روش تحلیلی- مقایسه ای شد.

در این پژوهش ،مطالب در قالب پنج فصل ساماندهی شده است. چارچوب نظری و مفاهیم پژوهش وتاریخچه ی انرژی هسته ای در ایران و جهان در فصل اول و دوم ، سنگ بنای بحث و ارزیابی دیپلماسی ودیپلماسی هسته ای خاتمی و احمدی نژاد از دیدگاه نظریه ی بازی ها در خلال فصل های سوم وچهارم بود؛که ماحصل بحث در فصل پنجم ضمن برشمردن نقاط قوت، ضعف و کاستی های دیپلماسی های ویژه ی هر دوران را نشان می دهد.

در نهایت یافته های حاصل از تحقیق با تائید فرضیه ی پژوهش آشکار نمود که با تحول جهان و محیط بین المللی، دولت ها نیازمند آن هستند که روش ها وابزارهای اجرای روابط بین المللی خود و تعقیب و پیشبرد منافع ملی را مورد باز اندیشی قرار دهند و در این راستا حل وفصل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق تعامل با سایر کشورها ممکن است.

Finland Sevastopol joomla