تاریخ ایجاد در 17 آبان 1392

عنوان: جهانی شدن و چالش های آن ( فرصت ها و تهدیدها ) برای زنان ایران

استاد راهنما : دکترهما زنجانی زاده

استاد مشاور: دکتر محسن مدیر شانه چی
دانشجو : منصوره السادات فاطمی

تاریخ دفاع: زمستان 1390

چکیده :

امروزه جهانی شدن به روندی غالب در عرصه های مختلف حیات بشری تبدیل شده است وهمه جوانب زندگی در دنیای معاصر ، کم وبیش از آن تاثیر پذیرفته اند. جهانی شدن پدیده ای چند بعدی و منظومه ای است. در کشورهای جهان سوم که بنیان های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی کاملا تعریف و طراحی نشده ،سیاست های جهانی سازی به دلیل ناهمگون بودن با ارزش ها وباورهای ملی جوامع مشکلاتی را به وجود آورده است. زنان در جامعه در حال گذار در فرآیند جهانی شدن با مشکلات و صدمات بیشتری مواجه می شوند ،چرا که از یک طرف وابستگی و اعتقاد خود را به سنت ها از دست داده و از طرفی هنوز شناخت کافی نسبت به جامعه ی صنعتی موعود پیدا نکرده اند ؛ و از سویی دیگر با توجه به تحول در حوزه هایی از موقعیت عینی زنان وایستایی در سایر حوزه ها ،چالش هایی به وجود آمده است.در پژوهش حاضر با روش اسنادی کتابخانه ای و مقایسه آمارها با توجه به مدل کنش اجتماعی پارسونز، به بررسی ابعاد جهانی شدن در چهار حوزه اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و حقوقی پرداختیم و سپس پیامدهای هر کدام از این حوزه ها و فرصت ها و تهدیدهای آن را برای زنان ایران مورد بررسی قرار دادیم . روند جهانی شدن از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی و توسعه ارتباطات ،از سویی افزایش سطح علمی زنان و در نتیجه آگاهی آنان نسبت به حقوق خویش را دنباله داشته ، ولی از سوی دیگر در نظام حقوقی کشور در مسائل مربوط به زنان این روند صعودی وجود نداشته است.یعنی در بعد حقوقی تقریبا شاهد ایستایی در حقوق زنان هستیم. افزایش آسیب های اجتماعی زنان از جمله بیکاری ، اعتیاد ، خودکوشی ، طلاق ، افسردگی ، ولگردی و... را می توان با توجه به نظریه کنش اجتماعی پارسونز، یعنی عدم رشد متوازن چهار خرده سیستم اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی و حقوقی در ایران توضیح داد.

Finland Sevastopol joomla