تاریخ ایجاد در 17 آبان 1392

عنوان : بررسی عوامل همگرایی و واگرایی بین جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان

استاد راهنما : دکتر غلامرضا خواجی

استاد مشاور: دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

نگارش : یعقوب کریمی

تاریخ دفاع :1390-1391

چکیده :

هدف این تحقیق بررسی عوامل همگرایی و واگرایی بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری آذربایجان می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی و با روش تحلیل محتوا و از نوع تحقیقات اسنادی است، که در جمع آوری اطلاعات تحقیق از کتب ، مقالات علمی،پایان نامه ها، جراید و اینترنت استفاده شده است.

در این پژوهش سازه همگرایی با ابعاد" همسایگی، تجانس مذهبی، اشتراک منافع در دریای مازندران، تجانس تاریخی وفرهنگی.وابستگیهای جغرافیایی.کمکهای جمهوری اسلامی ایران"و سازه واگرایی با ابعاد"پان آذریسم.بحران ناگورنو قره باغ، بدبینی ها وحمایت جمهوری آذربایجان از مخالفین جمهوری اسلامی ایران، روابط جمهوری   آذربایجان با آمریکا ، روابط آذربایجان با رژیم صهیونیستی ، نا رضایتی از روابط اقتصادی" مورد سنجش قرار گرفته است. که برای تحلیل شاخصهای تحقیق از جدول تحلیل محتوا استفاده شده است .نتایج نشان می دهد که میزان واگرایی بین دو کشور خیلی بیشتر از همگرایی می باشد. بطوریکه این واگرایی در همکاریهای نظامی وامنیتی جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا و همچنین اقداماتی که دولت جمهوری آذربایجان درخصوص ضعیف کردن مذهب شیعه(اقدامات سکولاریستی) و حمایت از مخالفین جمهوری اسلامی ایران انجام میدهد بسیار جدی تر و پر رنگ تر نمایان می شود. در این راستا روابط دو کشور روز به روز به سردی می گراید. براساس مدلهایی که در خصوص دوکشور همسایه، در یک حوزه جغرافیایی با منافع ملی مشترک ارایه گردید.کشور جمهوری آذربایجان از جمله کشورهایی است که به منافع ملی کشور همسایه(جمهوری اسلامی ایران)توجه نمی نماید ومنافع خود را در فراتر از حوزه جغرافیایی و از طریق کشورهایی که باکشور همسایه مشکل دارند می جوید، که این امر زمینه تنش و اصطکاک را روز به روز با کشور همسایه بیشتر می کند.

Finland Sevastopol joomla