تاریخ ایجاد در 17 آبان 1392

عنوان : علل شکست اصلاحات در دوره رضا شاه

استاد راهنما : دکتر مرتضی منشادی

استاد مشاور : دکتر مهدی نجف زاده

دانشجو : سید مرتضی حیدری

چکیده :

رشد سرمایه داری تجاری و صنعتی در جهان غرب وسلطه نظام استعماری بر کشورهای جهان سوم مصادف با نوسازی به معنای مدرنیته آن در ایران است. این فرایند از اواسط حکومت قاجار آغاز گردید.از طرفی قریب به دو قرن است که اصلاحات و نوسازی و به عبارتی"مدرنیته" دل مشغولی اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی ایران بوده و می باشد به تبع آن ایران در فرایند اصلاحات . فراز و فرودهایی داشته و در بخش های موفق ودر مقاطعی در بخشهایی با شکست مواجه گردیده است. تاسیس بانک ، تنظیم امور مالیاتی، تغیر وارتقای نظام آموزشی مدرن و.. از طرفی و برکناری از بین بردن اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی از طرف دیگر، از مواردی بودند که در فرایند نوسازی بوقوع پیوستند...

دریک نگاه کلی ودر مقایسه با کشورهای مشابه ایران که در نوسازی وتوسعه گا مهای موثری برداشته اند ، به نظر میرسد در عدم توفیق اصلاحات ونوسازی فقط حکومتها در ایران مقصر نبوده اند، بلکه توده مردم و جامعه با اصلاح طلبان و به طور کلی با "تجدد" میانه خوبی نداشته است.

در رساله پیش رو دو موضوع مورد بررسی قرار می گیرد:1- نقش حکومت های اقتدار گرا در جلوگیری از توسعه نوسازی واصلاحات 2-نقش شبکه های اجتماعی در مقابله با اصلاحات و نوسازی. نظر به اینکه در مورد بند یک تحقیقات نسبتا کافی در دسترس می باشد، اما مورد بند دو چندان تالیفاتی صورت نگرفته، لذا عمده موضوع رساله در این باب خواهد بود.

Finland Sevastopol joomla