تاریخ ایجاد در 17 آبان 1392

عنوان : بررسی گروهای سیاسی شیعه عراق در روند استحکام بخشی به روابط ایران وعراق

استاد راهنما : دکتر اصغر کیوان حسینی

استاد مشاور: دکتر محسن مدیر شانه چی

دانشجو : جلیل خسروانی

تاریخ دفاع :1390-1391

چکیده :

پس از فروپاشی رژیم بعثی عراق، صحنه این کشور به میدان تاثیر گذاری بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل شده است. از میان این بازیگران نیز بی تردید نقش و جایگاه ایران کاملا ویژه است، اهمیت این نقش به دلیل حضور پر رنگ شیعیان در صحنه قدرت و سیاست عراق برای اولین بار است. موضوع تنظیم سیاست خارجی ایران در عراق جدید از زاویه شیعیان و گروهای سیاسی شیعه و به قدرت رسیدن آنها در عراق قابل بررسی است که در این تحقیق بر آنیم تا نقش و میزان تاثیر گذاری آنان برروند استحکام بخشی به روابط این دو کشور را بررسی کنیم. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بیان نمودن رابطه ایران وعراق در دوره پس از اشغال به طور کلی، هم چنین روشن شدن برخی موانع نزدیکی دو کشور در گذشته، علیرغم اشتراکات فرهنگی و مذهبی بسیار، شناخت گروه های سیاسی شیعه در عراق، همچنین نقش و تاثیر این گروه ها و به طور کلی شیعیان در استحکام روابط ایزان وعراق است. علاوه بر موارد فوق بحث محوری در زمینه شکل گیری وضعیت جدید این است که با تشکیل یک ائتلاف میان جوامع شیعی منطقه از جمله ایران، عراق ، سوریه و لبنان و اتصال ژئو پلیتیکی آنها ساخت قدرت و سیاست در منطقه به نفع جوامع شیعی تغیر می کند. بنابراین وبا توجه به مطالب مذکور، از آن جا که پژوهش حاضر نیز در پی بررسی چگونگی استحکام بخشی روابط ایران و عراق بر اساس قدرت گرفتن شیعیان در این کشور است، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش اینکه، با تغیر ساخت قدرت و سیاست در عراق و قرار گرفتن اکثریت شیعه در راس حکومت عراق،زمینه های فرصت سازی جدیدی در جهت استحکام روابط ایران و عراق در سطوح ملی، منطقه ای و بین الملی فراهم شده است.

Finland Sevastopol joomla