تاریخ ایجاد در 17 آبان 1392

عنوان: نقش نوگرایان مذهبی در تحولات سیاسی اجتماعی دهه بیست ایران

استاد راهنما : دکتر محسن مدیر شانه چی

استاد مشاور: دکتر علی اصغر داوودی

دانشجو : پرویز فرجی

تاریخ دفاع :1391

چکیده:

از حدود یک سده ونیم پیش و توام با فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهی ، افکار و آراء نوین، کع عمدتا روشنفکران و تحصیل کردگان حامل آنها بودند، از مغرب زمین به ایران راه یافتند. پس از شهریور1320 جامعه ایرانی نیازمند تحولی درونی بود تا بتواند پاسخگوی تحولات زمانه خود باشد. دهه بیست ایران را باید دوران شروع مطالعات دینی با روش های متفاوت از روش های سنتی به حساب آورد.

در این تحقیق به مهمترین جریانات فکری و گروهای مذهبی نوگرا در ایران طی دهه بیست،اشاره شده است.هدف اصلی، ارائه تصویری از حضور فعالترین تشکل ها و کانون های نوگرای مذهبی، و ارزیابی میزان تاثیر گذاری هر یک از آنها بر تحولات سیاسی-اجتماعی در دهه بیست است.

در تحقیق حاضر ، سئوال اصلی از این قرار است"جایگاه نوگرایان مذهبی در تحولات سیاسی- اجتماعی دهه بیست در ایران چه بود؟"

فرضیه تحقیق نیز این بیان شد:نوگرایان مذهبی در تحولات سیاسی- اجتماعی دهه بیست در ایران نقش و تاثیر مهمی داشتند.

نوگرایان مذهبی پیش از پیش بر توانایی مذهب در حل معضلات اجتماعی و فرهنگی تاکید می کردند.فعالیت های اصلی نوگرایان مذهبی و کانون ها و تشکل های آنان در دهه بیست ، ترویج و دفاع از اسلام ، پاسخ به شبهات، ترویج شعائر مذهبی ،تفسیر قرآن ،رواج یافتن امر به معروف ونهی از منکر، ارائه برداشت نوین از اسلام و تعالیم آن،اصلاح و احیای دین و بازگشت به قرآن، مبارزه با بدعت ها و جریان های منحرف دینی، به ویژه مبارزه با نحله های فکری وسیاسی چون مارکسیسم وحزب توده وکسروی گرایی و جذب جوانان به شریعت اسلام بود.پایگاه نوگرایان مذهبی برخی از نشریات ،مساجد، دانشگاه ها و تشکل های دینی در قالب های جدید بود.آنان می کوشیدند تا با ایجاد تشکل ها و کانون های مختلف و انتشار نشریات و کتابها،نیروهای جوان و خواستار تحول را در جهت آرمان ها و خواست های روز بکشاند. به طوری که       می توان نوگرایان مذهبی و تشکل های آنان را به عنوان یک طیف فکری سیاسی مهم و تاثیر گذار بر تحولات سیاسی-اجتماعی در دهه بیست ایران در نظر گرفت.

Finland Sevastopol joomla