تاریخ ایجاد در 17 آبان 1392

عنوان: ظهور اسلام گرایی نوین در خاورمیانه در لوای دمکراسی خواهی(با تاکید بر دو جریان عراق و مصر در یک دهه اخیر)

استاد راهنما : دکتر احمد جوانشیری

استاد مشاور: دکتر علی اصغر داوودی

دانشجو : خلیل جوان

تاریخ دفاع :1390

چکیده :

ظهور اسلام گرایی نوین که پیدایش آن به دهه 1990برمی گردد، شرایطی است که تغیر ماهیت گروه های اسلام گرا را در آن شاهد هستیم و مولفه هائی چون دموکراسی، آزادی بیان، حق انتخاب، تکثر گرائی احزاب سیاسی، احترام به حقوق مردم ،تحمل پذیری و... از جمله رویکردهائی محسوب میشود که گروه ها و احزاب سیاسی خاورمیانه در طی دو دهه اخیر، همواره برای نیل به آن تلاش کرده اند و اوج این رویکرد را در دهه اخیر، شاهد هستیم. این پژوهش ، با تمرکز بر دو کشور عراق ومصر ، به عنوان دو نماینده فرایند دمکراسی سازی و دموکراتیک شدن، تلاش دارد تا ظهور اسلام گرائی نوین را از جنبه اشاعه دموکراسی در این کشورها و منطقه خاورمیانه بررسی کند و تا حد امکان ، نوعی بررسی مقایسه ای میان این دو کشور و دو نوع متفاوت دموکراسی گرائی را به حیطه تحقیق و پژوهش بسپارد. اسلام گرائی نوین که به هیچ وجه دیدگاه انتقادی محسوب نمیشود،در واقع ادامه راه اسلام گرائی می باشد و توانسته است در سایه فرایند دموکراسی گرائی در این منطقه وایجاد شرایط مناسب برای فعالیت ، به رشد و بالندگی برسد و در این رهگذر ، زمینه لازم برای توسعه سیاسی مناسب و احتملا، برقراری صلح پایدار در این منطقه را فراهم آورد. بی تردید ، جامعه چند قومیتی و نژادی- مذهبی عراق در کنار جامعه تکثر گرای سیاسی مصر می تواند دو نمونه ایده آل از اسلام گرایی نوین را به معرض دید کارشناسان وتحلیل گران عرصه علوم سیاسی قرار دهد و مطالعه بیشتر خصوص این پدیده نوظهور علوم سیاسی را موجب گردد. مطالعه احزاب سیاسی و فضای باز سیاسی ایجاد شده در ده سال اخیر این دو کشور و پرداختن به فضای دموکراتیک ایجاد شده فعلی که زمینه را برای بالندگی اسلام گرائی نوین فراهم آورده است، از جمله اهداف این پژوهش می باشد.

Finland Sevastopol joomla