تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان : تأثير مواضع ضد اسرائيلي دولت نهم در بازدارندگي از حمله نظامي آمريكا عليه ايران

استاد راهنما : دكتر جليل رحيمي جهان آبادي

استاد مشاور : دكتر محسن مدير شانه چي

دانشجو : مهدي ناصحي

تاريخ دفاع : 89-1389

چكيده :

تلاش در جهت تبيين سياست خارجي جمهوري اسلامي از سال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي همواره مدنظر دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي ايران به ويژه پژوهشگران علوم سياسي بوده است. در اين پژوهش تلاش شده است تا رابطه منطقي ميان نظريات بازدارندگي و سياست خارجي ايران در دوره زمامداري نهمين دولت كشور پس از انقلاب در برابر تهديدات محتمل مورد بررسي قرار گيرد.

بررسي سوابق روابط سياسي ميان سه كشور مورد نظر در اين پايان نامه يعني جمهوري اسلامي ايران، آمريكا و رژيم صهيونيستي نشان مي دهد كه چالش هاي ميان ايران و دو كشور ديگر بسيار عميق است كه احتمال برخورد نظامي را همواره در نظر ناظرين سياسي و نظامي قوت مي بخشد. تأمين منافع ملي ايران از سوي دولت به عنوان مهم ترين مأموريت آن در عرصه سياست خارجي از طرفي، همچنين حفظ ارزش هاي مصرح در قانون اساسي و انقلاب از سوي ديگر دولتمردان را به اتخاذ تصميمات درست در جهت تلفيق موارد ياد شذه ملزم مي گرداند.

تطبيق نظريات بازدارندگي با سياست هاي اتخاذ شده در رابطه با رژيم صهيونيستي از سوي دولت نهم در مقابل حملات احتمالي غرب به ايران به رهبري ايالات متحده آمريكا از جمله مهم ترين وجوه پژوهش حال حاضر است. در اين پژوهش سعي شده برخورد ايران با موضوع اسرائيل در حوزه ديپلماسي عمومي و در راستاي بازدارندگي مورد توجه قرار گيرد.

Finland Sevastopol joomla