تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان: تاثیر تنوعات قومی بر توسعه منطقه ای استان خراسان بعد از انقلاب اسلامی

استاد راهنما: دکتر علی اصغر داوودی

استادمشاور: دکتر محسن خلیلی

دانشجو: تکتم نبی زاده شهری

تاریخ دفاع: 90-91

چکیده:

جامعه ایران از جمله جوامعی است که به دلیل تنوعات جغرافیایی و تاریخی از جمعیتی ناهمگن برخوردار می باشد. حداقل 7 گروه عمده قومی (آذری ها-عرب ها ترکمن ها-بلوچ ها-کردها-لرها-فارس ها)وده ها گروه زبانی و مذهبی دیگر در این خطه جغرافیایی ساکن هستند. این تنوعات جمعیتی به گونه ای است که برخی از صاحب نظران جامعه ایران را جامعهای موزائیکی نام نهاده اند.طبق آمارهای رسمی بیش از 50 درصد جمعیت ایران را گروه های قومی-زبانی غیر فارس تشکیل می دهند. این درحالی است که بیش از 25 درصد جمعیت را گروه های مذهبی غیر شیعی تشکیل داده اند. در حال حاضر نیز، در پی عوامل متعددی نظیر عامل بیرونی جهانی شدن و عامل درونی محرومیت اجتماعی،در پاره ای از نواحی مرزی کشور که سکونتگاه برخی از اقوام ایرانی است،ظهور گرایش ها واگرایانه عمده ترین چالش است که می تواند دامنگیر تداوم و تحکیم وحدت ملی کشور گردد.به همین دلیل است که باید در سیاست گذاری های توسعه ،به این بحران دامنگیر توجه ویژه گردد.

نکته قابل توجه این است که ساختار متنوع جمعیتی جامعه ایران در سطح استان ها و مناطق مختلف این کشور نیز تجلی یافته است.به گونه ای که بسیاری از استان ها درگیر تنوعات قومی هستند. یکی از این استان ها که به شدت در معرض پراکندگی های قومی-مذهبی قرار گرفته،استان خراسان می باشد. در واقع این استان به لحاظ جمعیتی مینیاتوری از تنوعات قومی-مذهبی در سطح ملی را به نمایش می گذارد،به گونه ای که گروه هایی از تمامی اقلیت های قومی،زبانی،مذهبی در این استان ساکن هستند.

از آنجاکه مطالعات گسترده ای در خصوص مسایل اقلیت ها و مباحث مربوط به توسعه و توسعه نیافتگی در سطح ملی انجام شده ، و ارتباط بین تنوعات قومی با توسعه منطقه ای در چارچوب سیاست های محلی (local policy )کمتر مورد توجه نظریه پردازان توسعه قرار گرفته و از سوی دیگر تحقق توسعه ملی بدون توجه به توسعه مناطق مختلف امری دشوار و چه بسا ناممکن به نظر می رسد. بنابراین ضروری است که محققان و پژوهشگران توجه بیشتری به مباحث توسعه در سطح محلی مبذول دارند.

از این رو نگارنده در این پژوهش پیش روی بر آن استکه به بررسی تاثیر حضور اقلیت های قومی بر روند توسعه منطقه ای بپردازد. و مشخص کند که آیا این حضور مانعی بر سر روند توسعه است ویا اینکه این عملکرد منفی حکومت در خصوص توجه به خواسته های اقلیت ها است که آنها را به مانعی بر سر راه تحقق توسعه قرار داده، و اینکه آیا با تغییر سیاست های موجود می توان حضور اقلیت ها را به عاملی مثبت در جهت تسریع روند توسعه در سطح محلی و چه بسا در سطح ملی تبدیل کرد.

Finland Sevastopol joomla