تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان : بررسی جایگاه گروه نظامی-سیاسی حزب الله لبنان در معادلات قدرتی-سیاسی منطقه خاورمیانه

استاد راهنما: دکتر محسن مدیر شانه چی

استاد مشاور: دکتر محمدلعل علیزاده

دانشجو: جعفر جعفری طرقی

تاریخ دفاع:1390

چکیده:

انقلاب ایران در قرن بیستم یکی از مهمترین انقلابات به شمار می رفت و به واسطه بر هم زدن معادلات جهانی و مخصوصا منطقه ای مورد خصومت ابر قدرت ها قرار گرفت. شرایط خاص منطقه خاورمیانه ایجاب میکند هر کشوری برای خود هم پیمانی بر گزیند، ایران هم از این امر مستثنی نبود و در اوایل پیروزی خود برای رسیدن به اهداف انقلاب به دنبال هم پیمانی در منطقه بود. حزب الله یک هم پیمان مناسب برای ایران محسوب می شود .حزب الله ساخته و پرداخته خود ایران است و برای ایران در برابر خطر صهیونیسم عنوان خط مقدم را دارد. همین امر باعث شده ایران حامی منطقه ای حزب الله باشد و این در عمل و نظر بر همگان آشکار است.

در پژوهش حاضر سعی شده به این امر که حزب الله از طرف ایران مورد حمایت قرار می گیرد وجایگاه خود را به واسطه ارتباط با ایران به دست آورده پرداخته شود. این امر در شش فصل مورد بررسی قرار گرفته و در هر فصل یکی از واژهای کلیدی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نیز با استناد به مطالب موجود نسبت به تائید فرضیه اقدام وعنوان شد نقشی که حزب الله در منطقه خاورمیانه دارد تابعی از ارتباط با ایران و نقش در منطقه است.

Finland Sevastopol joomla