تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان : مقايسه تطبيقي بازنمايي جامعه مدني در روزنامه رسمي دولت دردوره 1380-1388 (‌رويكرد گفتماني‌)

استاد راهنما : دكتر محسن مدير شانه چي

استاد مشاور : دكتر سعيد گازراني

دانشجو : مصطفي انتظاري هروي

تاريخ دفاع : 1390

چكيده :

متن هاي مطبوعاتي گاه مفاهيم بسيار مهمي را در پس واژگان نهان مي كنند. مفاهيمي كه تنها در يك بستر زماني و مكاني مشخص قابل رمزگشايي است. در نبود احزاب فراگير و قدرتمند، رسانه ها مي توانند كاركرد حزبي نيز پيدا كنند و در اين ميان هر چقدر كه نسبت رسانه با طيف خاصي از نخبگان روشن تر باشد، ‌بهتر مي توان از دريچه محتواي مطبوعاتي به چارچوب فكري آن طيف از نخبگان دست يافت.

همين ويژگي است كه باعث شد تا پژوهش پيش رو تلاش كند، از دريچه تحليل گفتمان مطالب منتشر شده در روزنامه رسمي دولت، ايران و قياس تطبيقي دو دوره چهار ساله منطبق با استقرار دولت هاي هشتم و نهم، به چارچوب فكري نخبگان حاكم در هر دوره نزديك شده و با توجه به مطالب بازنمايي شده مرتبط با حوزه جامعه مدني در اين رسانه، به اين سوال پاسخ گويد كه آيا گفتمان دولت هاي هشتم و نهم در حوزه جامعه مدني بر كيفيت بازنمايي مطالب مرتبط در روزنامه دولت تاثير معنا داري گذاشته است؟

بنابراين در اين تحقيق با روش تحليل گفتمان و با معنا گرفتن تعريفي مشخص از جامعه مدني،ابتدا اظهارات رؤساي دو دولت هشتم ونهم تحلل گفتمان شده، سپس مطالب بازنمايي شده از جامعه مدني در روزنامه دولت بازنموده شده در مطالب مرتبط با جامعه مدني در روزنامه ايران مورد توجه قرار گرفته است تا از اين طريق يكي از مهم ترين گذار هاي سياسي در ايران معاصر بهتر و دقيق تر مورد مطالعه قرار گيرد.

Finland Sevastopol joomla