تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان : مقايسه مباني معرفت شناسي نگاه ليبراليزم و نگاه اسلام شيعي نسبت به حقوق بشر

استاد راهنما : دكتر علي اصغر داودي

استاد مشاور : دكتر محمد باغستاني

دانشجو : محمد قاسم پور

تاريخ دفاع : 91-1390

چكيده :

حقوق بشر يكي از مسائل مهم زندگي بشر در دنياي جديد است كه پيوند وثيقي با علوم سياسي و روابط بين الملل هم پيدا مي كند. اين پديده امروزه بيشتر با نام حقوق بشري كه غرب ارائه داده است؛ شناخته مي شود. اما در سنت و منابع ديني و اسلامي ما مباحث مربوط به حقوق بشر همواره مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش ما تلاش داريم كه به بررسي مباني اين حقوق در نگاه انديشمندان و مكاتب مختلف در رويكرد غربي و اسلامي بپردازيم تا در نهايت به نتايجي مقايسه اي از آنها برسيم.

با اين دغدغه به سراغ موضوع رفته و با طرح اين پرسش به لحاظ معرفت شناسي كه چه تفاوت هايي بين دو ديدگاه ليبرال غربي و اسلام شيعي نسبت به حقوق بشر وجود دارد؟ پژوهش خود را آغاز نموده و فرضيه ي آن را به اين صورت مطرح كرديم كه مباني حقوق بشر ليبرال غربي برخاسته از تحولاتي كه از عصر رواقيون تا قرن 18 در حوزه حقوق طبيعي صورت گرفته، در حالي كه مباني حقوق بشر اسلامي برآمده از آموزه هاي وحياني پيامبر اسلام است، تفاوت هاي معرفت شناسانه دارند. در فرايند پيشبرد تحقيق رويكرد هرمونتيكي حاكم است و فصل بندي هاي تحقيق در پنج فصل ارائه شده است.

Finland Sevastopol joomla