تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان : نقش و جايگاه زنان در احزاب سياسي ايران از دوران قاجار تا سال 1384

استاد راهنما : دكتر محسن مدير شانه چي

استاد مشاور : دكتر محسن خليلي

دانشجو : فاطمه فكوريان

تاريخ دفاع : 91-1390

چكيده :

احزاب به عنوان نهادي مدني در جامعه وظيفه سهيم كردن افراد در قدرت سياسي كشور را بر عهده دارند و از اين رو مي توانند در سلامت سيستم توزيع قدرت و جلوگيري از انحصار قدرت در دست گروه يا قشر خاص و در نهايت اصلاح ساختار حكومتي و اداره كشور بسيار مهم مي باشند.

از اواخر دوران قاجار و مواجه شدن ايرانيان با غرب شيوه حكمراني نيز تغييرات بسزايي يافت كه با پيروزي مشروطه نقش اين موارد آشكار تر شد. سپهر قدرت با انجمن ها و احزاب شكلي تازه پيدا كرد.

حضور زنان در جامعه سياسي را مي توان از نقش و جايگاه آنان در احزاب سياسي توصيف كرد. بر اين اساس اين پژوهش به بررسي احزاب دوران مشروطه، پهلوي و جمهوري اسلامي مي پردازد و همچنين حركت هاي سياسي اجتماعي زنان را در ايران معاصر شرح مي دهد تا به تبيين آشكاري از نقش و جايگاه زنان در احزاب سياسي ايران كه موضوع پژوهش است، بپردازد.

از نظر نگارنده فرهنگ مرد سالار در جامعه ايران باعث شد كه زنان در مشاركت سياسي كه يكي از انواع آن حضور و فعاليت در احزاب سياسي است، از جايگاه در خور برخوردار نباشند.

Finland Sevastopol joomla