تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان : سنجش بنياد هاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر با مباني و آموزه هاي قرآن و نهج البلاغه

استاد راهنما : دكتر علي اصغر داودي

استاد مشاور : دكتر احمد محقر

دانشجو : بهاره رضا نسب

تاريخ دفاع : 90-1391

چكيده :

امروزه يكي از موضوعات مهم مورد توجه در عرصه بين الملل، مقوله حقوق بشر است كه حساسيت بسياري نسبت به رعايت آن وجود دارد. در بسياري از كشور ها نهاد ها و كميته هايي براي پيگيري اين موضوع در نظر گرفته شده است. حقوق بشر يكي از مفاهيم كليدي حقوق بين الملل است. از جمله باور هاي جهان شمول اين است كه انسان داراي حقوقي است كه دانستن و رعايت و اجراي آنها مي تواند زندگي موفق و سعادت آميزي براي او داشته باشد. حقوق بشر در سطوح ملي و بين المللي متوجه حمايت از افراد بشر در مقابل رنج ها و مشقات دست انسان ها و موانع قابل اجتنابي است كه از طريق اعمال محروميت، بهره كشي اختناق، آزار و اذيت و كليه اشكال سو رفتار توسط گروه هاي سازمان يافته و قدرتمندي از انسان ها بوجود آمده است. در جهان اسلام نيز از ابتداي ظهور اسلام مسلمان ها دغدغه حقوق بشر را داشته اند هرچند بيان اين مقوله در قالب مقولاتي ديگر همچون حق الناس بيان شده است.

در اسلام، بشر هم موضوع حق و هم موضوع تكليف قرار مي گيرد و تازه همان تكليف هم در بخشي كه مرتبط با حق الناس در برابر حق الله است مستلزم رعايت حقوق ديگران است به اين معنا كه تكليف يك نفر، براي نفر دوم ايجاد حق مي كند و در واقع با بسط دامنه حق الناس در انديشه اسلامي ما مي توانيم به مقوله حقوق بشر برسيم . كرامت انسان در اسلام بسيار مهم است در طول چهارده قرن گذشته فقهاي اسلامي هر كدام به نوعي راجع به حقوق بشر بطور مستقيم و غير مستقيم بحث هايي را مطرح كرده اند،‌كتاب ها و مقالاتي را به نگارش در آورده اند اما از آنجا كه مهم ترين اسناد ديني در اسلام بويژه از نظر مذهب شيعه قرآن و نهج البلاغه است ، اين است كه ببينيم چه تفاوت هاي بنيادي و معرفت شناختي بين ديدگاه هاي غربي نسبت به حقوق بشر با ديدگاه هاي اسلامي به مسئله حقوق بشر وجود دارد؟ به همين جهت اسناد رسمي حقوق بشر در دنياي غرب مثل اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه انقلاب كبير فرانسه را به عنوان اسناد غربي در حقوق بشر با مباني ديني بويژه آيات قرآن و نهج البلاغه مقايسه مي كنيم.

Finland Sevastopol joomla