تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان: جایگاه و نقش دیپلماسی شهری در روابط بین ملت ها

استاد راهنما: دکتر سید هادی زرقانی

استاد مشاور: دکتر محمد جواد رنجکش

دانشجو: منصوره اسکندران

تاریخ دفاع:1390

چکیده:

در راستای گسترش فرایند جهانی شدن ، مولفه های قدرتی سیاست خارجی که بطور مستقیم بر دیپلماسی اثر گذار می باشند به عنوان محیط اجرائی دیپلماسی دستخوش تغیراتی شدند . بدین ترتیب، روند جهانی شدن شیوه های سنتی و متداولی را که دولت ها برای کنترل ، مدیریت و هماهنگی جوامع به کار می برند با چالش های متعددی مواجه ساخت زیرا باعث قدرت یابی سازمان ها و نهادهای فراملی و بین المللی ، افزایش اهمیت و نقش بازار آزاد و ورود مجموعه ای از سازمان های غیر دولتی جدید به عرصه سیاست و مدیرت جامعه گردید. در شرایط گسترش جریانات فرا ملی ، روابط بین شهری و شبکه های شهری نیز به سطح جهانی ارتقا یافت. سازمان های مختلف بین المللی،غیردولتی و دولت های محلی با استفاده از دیپلماسی شهری به مثابه ابزار ارتباطی، به مشارکت در فعالیتهای بین المللی پرداخته و با حضور در شهرها به عنوان مکان استقرار فیزیکی و در عرصه بین المللی بعنوان فضای دربر گیرنده مشارکت های اقتصادی، فرهنگی وسیاسی شان بر پیشرفت شهرها از کلانشهرها به شهرهای جهانی تاثیر گذار بودند. بنابراین دیپلماسی شهری مبتنی بر کاستی های دیپلماسی سنتی در تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع بازیگران دولتی و غیر دولتی عرصه بین الملل در چارچوب تعاملات فزاینده و چند وجهی اقتصاد جهانی شکل گرفت . از این رو دیپلماسی شهری به ابزاری در خدمت دولت های محلی و انجمن ها وموسسات وابسته به آنها برای ارتقا انسجام اجتماعی، جلوگیری از نزاع و کشمکش ، رفع و حل درگیری و باز سازی تبدیل شد که هدف آن ایجاد محیطی پایدار است که در آن شهروندان در کمال صلح و رفاه و دمکراسی رندگی کنند. این پژوهش در پنج فصل تلاش می کند تا به این پرسش که دیپلماسی شهری چگونه وبا چه روش ها و ابزارهایی در روابط بین الملل نقش آفرینی می کند؟ پاسخ دهد. فصل اول طرح کلی پژوهش را ارائه می کند. فصل دوم به بیان مبانی نظری در دو بخش جداگانه تعاریف و مفاهیم نظری و نظریه ها و مباحث نظری می پردازد. شهر، جهانی شدن و جهان شهرها عنوان فصل سوم است که در آن ویژگی شهرها کلی و شهرهای جهانی بررسی می شود. فصل چهارم دیپلماسی شهری و نقش شهر در روابط بین الملل را بررسی می کند. فصل پنجم نیز به ارائه نتیجه گیری از پژوش می پردازد.

Finland Sevastopol joomla