تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان: موانع سیاست گذاری عمومی در ایران پس از انقلاب اسلامی

استاد راهنما: دکتر علی اصغر داوودی

استاد مشاور: دکتر احمد جوانشیری

دانشجو: الهه رحیمی

تاریخ دفاع : 1390

چکیده:

علوم سیاست گذاری عکس العملی به تقاضاهای روز افزون جامعه و نهادهای عمومی آن از سوی سیاست دانان برای حل مشکلات و بحران های سیاسی، اجتماعی و ادرای است. اما سیاست گذاری عمومی خود مستلزم تحقق لوازم بلافصلی است که در حقیقت اجزای تعریف سیاست گذاری عمومی را تشکیل می دهد. وجود یک فرایند یا مجموعه ای از فعالیت ها وتصمیم های دولتی که با هدف حل مساله ی عمومی طراحی شده اند، سیاست گذاری عمومی نامیده می شود. سیاست گذاری عمومی زمینه را برای ارتباط میان علوم سیاسی ودیگر رشته های اصلی علوم اجتماعی، مانند اقتصاد،جامعه شناسی،تاریخ،فلسفه و قوم شناسی،برای شناخت و بهبود خط مشی ها و سیاست گذاری ها، فراهم می کند. سیاست گذاری عمومی نگاه به دولت را از منظری نو، بر انگیخته است. در این نگاه، دولت نه امری طبیعی و به مقتضای بررسی قیاسی، که ساختی اجتماعی و مستعد مطالعه استقرایی قلمداد می شود. دولت مدرن و سازمان بوروکراتیک آن در ایران سابقه چندانی ندارد و سازمان های عمومی در اساس ساخته های اجتماعی نیستند. بلکه به ضرورت بسط دولت ، گسترش یافته اند.چنین وضعیتی بستر ساز سازمان هایی است که کنش گران آن در جستجوی منافع خود ، منافع سازمان را نادیده می گیرند. همچنین تجربه های سازمانهای دولتی در سال های اخیر بیشتر نمایان گر بی انسجامی یا تقابل سازمان هاست. از آنجایی که اجماع در مرجعیت کلی شرط لازم تدوین سیاست های عمومی پایدار در عرصه های عمده زندگی انسان (اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی واقتصادی) می باشد ، در خصوص ایران هیچ یک از این عرصه های اجماع مرجعیتی شکل نگرفته است. پژوهش حاضر حاوی بحثی در خصوص شناسایی صحیح حوزه ی سیاست گذاری عمومی و تبیین چگونگی شکل گیری سیاست گذاری در ایران است. هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع سیاست گذاری عمومی در ایران پس از انقلاب اسلامی با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی والگوی نظری مدل سیستمی می باشد . طبق این مدل ، سیاست عمومی واکنش نظام سیاسی به درون دادهایی است که از محیط دریافت می دارد. به نظر می رسد یکی از معضلات راهبردی جامعه ی ما، فقر روشی و نداشتن متدولوژی درست در برخورد با مسایل و امور است. فرض اصلی پژوهش حاضر این است که نبود یک الگوی مناسب بومی مانع اصلی در روند سیاست گذاری مطلوب در ایران می باشد.

Finland Sevastopol joomla