تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان: بررسی اقدامات ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی در دهه1380

استاد راهنما: دکتر احمد جوانشیری

استاد مشاور: دکتر محسن مدیر شانه چی

دانشجو: میثم سلیمانی

تاریخ دفاع : 1391

چکیده:

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین الملل به طور جدی از جانب ها سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می شود. در بعد اقتصادی جهانی سازی ، به بطور مشخص می توان مشاهده نمود که سه سازمان بین المللی صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان های تخصصی در حیطه اقتصاد،سیاست هایی را در پیش گرفته اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان ها به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را بر عهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیار آنها قرار دارند،کشورهای مختلف جهان ،به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست هایی که در پیش گرفته اند،سوق می دهند و کشوری که در راستای سیاست ها حرکت نکند به شیوه های مختلف تحت فشار قرار می گیرد.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می شود.عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (w t o )قبل از هر چیزی نیازمند به کارگیری سیاست های گسترده آزاد سازی تجاری و تولیدی و تغیرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغیرات می تواند تاثیر گسترده ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند . حال سوال اصلی به این صورت مطرح می شود که از زمان به پذیرفته شدن عضویت ناظر ایران در این سازمان ،چه اقداماتی در راستای عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است. در کنار این به مشکلات پیش روی الحاق ایران به سازمان نیز پرداخته خواهد شد.

Finland Sevastopol joomla