تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان: علل نا پایداری ائتلاف های حزبی با تاکید بر جبهه ملی اول در ایران(1332-1320)

استاد راهنما: دکتر محسن مدیر شانه چی

استاد مشاور: دکتر سعید گازرانی

دانشجو: احمد فلاح

تاریخ دفاع: 1391-92

چکیده:

در دوره دوم از فعالیت احزاب (1332-1320)، در مدتی کوتاه تشکل های سیاسی بسیاری پا به عرصه وجود گذاشتند که در مقایسه با دیگر ادوار فعالیتهای حزبی ،بی نظیر است. در این دوره ائتلاف های متعددی شکل گرفتند که غالبا نا پایدار بودند. جبهه ملی اول به رهبری دکتر محمد مصدق ، نمونه ای بی نظیر و تاریخی از ائتلافهای حزبی در ایران بود که طیف گسترده ای از نیروها و احزاب را با ایدئولوژی های مختلف در بر می گرفت. در واقع جبهه ملی از تشکل ها و احزاب کاملا متضاد سنتی و مدرن تشکیل شده بود که این تضاد سرانجام موجب از هم پاشیدگی جبهه شد.

با توجه به تبعات شکست جبهه ملی اول ،به عنوان بزرگترین ائتلاف حزبی در ایران معاصر، در پژوهش حاضر سعی بر آن خواهد بود که با بررسی ائتلاف های حزبی در دوره دوم تحزب با محوریت جبهه ملی اول ، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علل ناپایداری ائتلاف های حزبی در ایران در سالهای 1320تا1332 چه بوده است؟

فرضیه اصلی پژوهش نیز این است که شکاف میان سنت وتجدد،علت اصلی نا پایداری ائتلاف های حزبی در سال های 1320تا 1332 بوده است.بر این اساس ،شکاف میان سنت وتجدد به عنوان متغیر مستقل و نا پایداری ائتلاف های حزبی به عنوان متغیر وابسته خواهد بود.

روند آزمون فرضیه اصلی در پنج فصل سازماندهی شده است. بخش هایی از سه فصل اول پژوهش حاضر به نشان دادن تضاد ماهوی سنت و تجدد ونیروها وطبقات اجتماعی و سیاسی که پیرامون شکاف سنت وتجدد به وجود آمده اند،اختصاص دارد. در فصل چهارم احزابی را که در ائتلاف های حزبی شرکت کرده اند،بر مبنای پایگاه طبقاتی آنها و همچنین ایدئولوژی حزب،بررسی و سپس ائتلاف های حزبی را توضیح داده ایم. این فصل با بررسی تفصیلی جبهه ملی اول و نیروها و احزاب تشکیل دهنده این جبهه به پایان می رسد.

نهایتا در فصل پایانی ، پس از توضیح چگونگی تاثیر گذاری و تاثیر پذیری هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته مشخص شده است که شکاف میان سنت وتجدد علت العلل ناپایداری ائتلاف های حزبی در دوران مورد بحث است. قسمت پایانی این فصل،مفصلا به تاثیر شکاف میان سنت وتجدد بر ناپایداری جبهه ملی اول،اختصاص داده شده است.

Finland Sevastopol joomla