تاریخ ایجاد در 27 آبان 1392

عنوان: تقویت پدافند غیر عامل و تاثیر آن بر افزایش ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

استاد مشاور: دکتر علی اصغر داوودی

دانشجو : علی اشراقی کاخکی

تاریخ دفاع : 91-92

چکیده:

امروزه امنیت ملی مفهومی گسترده و توسعه یافته است، لذا ابعاد مختلفی چون نظامی ،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،سایبری وـ را شامل می شود از سوی دیگر ابعاد امنیت ملی لازم و ملزوم هم هستند ونمی توان یکی را بر دیگری برتر دانست. لذا برای آنکه کشوری بتواند در برابر تهدیدها با ایستد ومنافع ملی و توسعه ای خویش را تعقیب نماید،لازم است میزان آسیب پذیری های آن کاهش یافته تا موجبات افزایش باز دارندگی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات دشمن فراهم گردد که این تدابیر و تمهیدات را تحت عنوان پدافند غیر عامل نام نهاده اند. حال با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به واسطه اهداف و راهبردهای خود دشمنان پیدا وپنهان زیادی دارد که در صدد نابودی نظام هستند وهمچنین با توجه به توان بالای فناوری ،اقتصادی ونظامی دشمنان واعمال تحریمهای سخت و شکننده بر علیه جمهوری اسلامی ،بهترین رویکرد و شیوه صیانتی-حفاظتی و هوشمندانه در برابر تهدیدات که باعث افزایش ضریب امنیت ملی کشور می شود را می توان توجه به رعایت اصول و ملاحظات پدافند غیر عامل دانست.

Finland Sevastopol joomla