مدير گروه

 

مدیران گروه از بدو تاسيس تا كنون

 

نام و نام خانوادگی                                 دوران تصدی

 

سید محمد حسینی                               1371-1380

علی اصغر داودی                                    1380-1383

غلامرضا خواجی                                     1383-1385

احمد جوانشیری                                     1385-1392

حمید سعیدی جوادی                          1392 - تاکنون

Finland Sevastopol joomla