تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : جايگاه انرژي در روابط ايران با آسياي مركزي و قفقاز

استاد راهنما- : دكتر محسن مدير شانه چي

استاد مشاور : احمد جوانشيري

دانشجو : شاهدخت رضوي

تاريخ دفاع : 92-1391

چكيده :

درياي خزر پهنه آبي منحصر به فردي است كه با وجود عدم اتصال طبيعي به اقيانوس ها و درياهاي جهان، پس از فروپاشي شوروي و متعاقب آن تشكيل كشورهاي مستقل اهميت ويژه اي يافته به نحوي كه به عنوان يك پل ارتباطي ميان مسير آسيا به اروپا و شمال آسيا به جنوب، از ويژگي ژئوپوليتيكي خاصي برخوردار گرديده است. حوزه خزر در حال حاضر به عنوان سومين دارنده ذخاير نفت و گاز جهان بعد از خليج فارس و سيبري داراي موقعيت ژئواكونوميك مناسبي است. در اين ميان كشور ايران به اين منطقه و به ويژه آسياي مركزي و قفقاز به دليل دارا بودن مولفه هايي نظير استقرار در محدوده تقاطع آسيا و اروپا و اشتراكات فرهنگي و تاريخي به عنوان يك گزينه راهبردي مي نگرد، چنانكه محصور بودن اغلب كشور هاي فوق در خشكي نقش ترانزيتي ايران در اتصال اين مناطق به آب هاي آزاد ،‌اروپا ودر نهايت بازار هاي مصرف دو چندان مي سازد . از اين رو ايران به عنوان اقتصادي ترين و امن ترين گذر گاه به بازار هاي جهاني و قرار گرفتن ميان دو كانون مهم انرژي جهان، موقعيتي مناسب براي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به منظور فروش نفت و گاز مي باشد، لذا هم اكنون انرژي زمينه اي را فراهم نموده تا همكاري ايران با كشور هاي اين منطقه توسعه بيشتري يافته و در روابط و مناسبات كشور هايي نظير تركمنستان و آذربايجان به ويژه در طرح سوآپ از جايگاه محوري برخوردار گردد. در واقع با وجود تمامي تحريم ها و كارشكني هاي قدرت هاي فرامنطقه اي به منظور جلوگيري از ارتقاي نقش ايران در انتقال انرژي، ترانزيت نفت و گاز سبب گسترش همكاري هاي منطقه اي و ادغام كشور هاي مذكور در سيستم اقتصاد بين الملل گرديده است.

Finland Sevastopol joomla