تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : بررسي تاثير تكليف گرايي بر كارآمدي سياسي در انديشه بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما : دكتر محمد باغستاني كوزه گر

استاد مشاور : دكتر محمدرضا جوهري

دانشجو : عليرضا محمدي

تاريخ دفاع : 92-1391

چكيده :

كارآمدي سياسي از مهم ترين مسائل نظام هاي سياسي است كه ارتباط مستقيمي با بهبود كل نظام اجتماعي، توسعه كشور، جلب اعتماد مردم، افزايش مشروعيت و تدوام حكومت هادارد. پيرامون ماهيت كارآمدي سياسي، عوامل تاثيرگذار بر آن بر ساير موضوعات سياسي و چگونگي ارزيابي و سنجش آن، ديدگاه هاي مختلفي در ميان انديشمندان سياسي وجود دارد. در اين پژوهش با بررسي و تحليل محتواي آثار و انديشه هاي بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، كارآمدي حكومت از ديدگاه ايشان مورد بررسي قرار مي گيرد. پرسش اصلي تحقيق اين است كه؛ (( در انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تكليف گرايي چه تاثيري بر كارآمدي سياسي و ارزيابي آن دارد؟)) و در پاسخ، اين فرضيه مورد بررسي است كه امام خميني ( ره ) از منظر جهان بيني توحيدي و ارزش هاي ديني به مقوله حكومت داري، اهداف نظام سياسي و روش هاي تحقيق آن نگريسته و كارآمدي سياسي در گرو پايبندي فكري و عملي به تعاليم اسلامي است. از اين رو : (( تكليف گرايي تاثير مهمي در تحقق كارآمدي سياسي و ارزيابي ميزان تحقق آن دارد )).

اين پژوهش از نوع تحقيقات اسنادي و توصيفي و تحليلي است و به صورت مختصر نتايج حاصل شده عبارتند از اينكه؛ كارآمدي سياسي و تلاش براي تحقق اهداف نظام سياسي مورد تاكيد بنيان گذار جمهوري اسلامي است. ايشان در كارآمدي سياسي همواره بر لزوم انجام وظايف و تكاليف الهي كه بر عهده كارگزاران و د ولت مردان و بخش هاي مختلف جامعه است تاكيد دارند. كار آمدي سياسي مورد نظر ايشان مبتني بر ارزش ها و جهان بيني اسلامي در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي است و در حوزه مديريت سياسي، نظام سياسي مكلف به رعايت شاخصه هايي نظير علم و آگاهي،‌عقلانيت و اجتهاد، مقتضيات زمان و مكان، آرمانگرايي واقع بينانه، مديريت شايسته سالار، برنامه ريزي، حسن تدبير، نظارت و انتقادپذيري، مشورت و ... مي باشد كه نقش بسيار مهمي در كارآمدي سياسي و موفقيت نظام اسلامي در تحقق اهداف خويش دارد. تكليف گرايي امام نيز،‌تابعي از مباني فلسفي، فقهي، كلامي و عرفاني ايشان است، همه ابعاد وجودي انسان را در بر گرفته و تنها در مسائل معنوي و آن جهاني خلاصه نمي شود. و با توجه به اهميت دادن به اطلاعات، دانش و تجربه و كارشناسي، انعطاف پذيري و ايجاد نظام تصميم سازي عثلاني و عقلايي و برنامه ريزي بر اساس مصالح و مقتضيات زمان و مكان در دو مرحله تشخيص و اجراي تكليف، باعث ارتقا سطح كار آمدي سياسي مي گردد. از اين منظر تكليف گرايي بر كارآمدي سياسي و مولفه هاي سنجش آن ( اهداف، امكانات و موانع ) تاثير مستقيم د اشته و ضمن استفاده اين نظريه از نكات مثبت ساير نظريات نمي توان كارآمدي نظام اسلامي را بر اساس ساير الگوهاي رقيب نظير رضايت شهروندان، توفيق و تئوري سيستمي سنجيد. بر اساس كارآمدي نظام سياسي اسلام تنها با نظريه تركيبي با نظريه تركيبي با محوريت انجام تكاليف قابل انطباق است. ميزان كارآمدي سياسي،‌تابعي است از ميزان پايبندي اعتقادي و عملي به تكاليف الهي ارتقا سطح كارآمدي سياسي نيز، اثبات صحت و اتقان ايدئولوژي اسلامي در پاسخگويي به نياز هاي جامعه استحكام اعتقادي بيشتر جامعه و اهتمام بيشتر به رعايت تكاليف الهي را به دنبال خواهد داشت.

Finland Sevastopol joomla