تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : بحران اوستياي جنوبي و هجوم روسيه به گرجستان

استاد راهنما : دكتر احمد جوانشيري

استاد مشاور : دكتر محسن مديرشانه چي

دانشجو : نسيم رمضي فراهاني

تاريخ دفاع : 1391

چكيده :

رويارويي نظامي فدراسيون روسيه و گرجستان فراتر از بدترين پيش بيني ها درباره مسئله آبخازيا و اوستياي جنوبي بود. رويداد هاي هشتم تا دوازدهم اوت 2008 در روابط مسكو تفليس، بار ديگر توجه جهان را به منطقه استراتژيك قفقاز جلب كرد. قفقاز به عنوان حلقه پيوند آسيا و اروپا، منطقه اي است استراتژيك كه اجزاي تشكيل دهنده آن به بكديگر وابسته اند و هر دگرگوني در يكي از آنها در نقطه ي ديگري از منطقه بازتاب مي نمايد . افزون بر آثار منطقه اي ،‌به سبب افزايش اهميت ژئوپليتيكي قفقاز پس از جنگ سرد و تبديل شدن منطقه به ميدان رقابت قدرت هاي فرامنطقه اي، بحران اوستياي جنوبي ابعاد بين المللي گرفت و موجب رويارويي روسيه و جهان غرب شد.شرايط ويژه جغرافيايي، گوناگوني قومي، نژادي و مذهبي، ميراث دوران حاكميت سوسياليست ها در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، موقعيت استراتژيك،‌ منابع گران سنگ انرژي و رقابت قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي، پيچيدگي هاي شگرفي در حوزه قفقاز پديد آورده است. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سه كشور مستقل آذربايجان، گرجستان و ارمنستان در منطقه قفقاز پا گرفت. اما به سبب همخوان نبودن مرزهاي سياسي با مرز هاي قومي و نژادي در سطح فروملي پنج منطقه ي خود مختار در اين بخش پديد آمد.

رويداد هاي هشتم تا دوازدهم اوت 2008 در گرجستان براي بازگرداندن يكپارچگي سرزميني خود و پايان بخشيدن به بحران 17 ساله ي جدايي خواهي در اين كشور پيش آمد.

بي ترديد امنيت هر منطقه بيش از هر چيز در گرو ميزان آگاهي كشور هاي آن منطقه از توان خود در جهت ايجاد فضاي همكاري و همگرايي است، كه مي توان ضمن چيره شدن بر مشكلات، مانع از نفوذ كشور هاي سود جو در آن منطقه شد. روسيه پس از فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي و پايان جنگ سرد از درون خرابه هاي ناشي از اين فروپاشي سر برآورد، اين كشور با همه مشكلاتي كه در داخل داشته و دارد، تلاش كرده خود را به عنوان جانشين و وارث شوروي سابق به جهان معرفي كند.

نخستين اقدام اين كشور تلاش براي حفظ كشور هاي استقلال يافته در دايره نفوذ خود بود، اما اين تلاش روسيه بي رقيب نماند، چرا كه با توجه به خلا ايجاد شده پس از فروپاشي شوروي و از هم جدا شدن بخش هاي گسترده ي اين امپراتوري، راه نفوذ براي آمريكا كه در پي دست اندازي در مناطق حساس و كليدي جهان است هموار شد و در نتيجه رقابت ميان روسيه و آمريكا در اين مناطق آغاز شد و زمينه و تنش ميان روسيه و برخي جمهوري ها فراهم آمد. گرجستان نيز به دليل دارا بودن شرايط ژئوپليتيكي حساس جايگاه ويژه اي در سياست خارجي روسيه و آمريكا پيدا كرد و به ميدان رقابت اين دو قدرت تبديل شد.

از اين رو جاي شگفتي نيست كه هر تحركي در سطح منطقه، به سرعت ابعاد بين المللي به خود گيرد. به همين دليل رويارويي نظامي فدراسيون روسيه و جمهوري گرجستان در سطح زير سيستم منطقه اي قفقاز محدود نماند.

Finland Sevastopol joomla