تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : بررسي علل خروج نيرو هاي نظامي آمريكا از عراق ( دسامبر 2011 ) با تاكيد بر نقش جمهوري اسلامي ايران

استاد راهنما : دكتر غلامرضا خواجي

استاد مشاور : دكتر وحيد سينايي

دانشجو : سميه معمار زاده

تاريخ دفاع : 92-1391

چكيده :

كشور عراق و رخداد ها و تحولات اين كشور در دهه اخير همواره توجه جهانيان را به خود جلب كرده است. اين توجه پس از حمله 2003 آمريكا به اين كشور و تغيير سيستم حاكم بر عراق بسيار بيشتر از قبل شد و در ادامه آن، بحث خروج نيرو هاي نظامي آمريكا از عراق و دست آورد هاي حاصل از آن نيز به يكي از پر حاشيه ترين مسائل در سال هاي اخير تبديل گشت و بر همين اساس پژوهش حاضر بر مبناي روش شناسي تحليلي توصيفي و به شكل اسنادي و با گردآوري اخبار و اسناد مختلف سعي در بررسي ميزان تاثير گذاري جمهوري اسلامي ايران بر خروج نيرو هاي نظامي آمريكا از عراق دارد.

فرضيه پژوهش بر اين مبني است كه سياست هاي جمهوري اسلامي ايران تاثير چشم گيري بر خروج نيرو هاي نظامي آمريكا از عراق داشته است. و در پايان پس از بررسي اسناد و منابع مختلف شاهد تاثير گذاري مستقيم و غير مستقيم ايران بر عراق و در ادامه آن خروج نيرو هاي نظامي آمريكا از اين كشور مي باشيم. قابل ذكر است در خصوص بررسي دلايل تاثير گذار بر اين تصميم آمريكا عوامل و علل مختلفي را مي توان مورد بررسي قرار داد كه هر كدام مي تواند در اين تصميم به ميزاني تاثيرگذار بوده باشد. ولي با توجه به اينكه تاكيد پژوهش پيش رو بر سياست هاي جمهوري اسلامي ايران بر كشور عراق و خروج نيرو هاي نظامي آمريكاست، مي توان گفت سياست هاي جمهوري اسلامي ايران به گونه اي طراحي شده بود كه در پايان توانست مانع تحقق برخي از اهداف بلند مدت آمريكا در عراق شود و در كنار دلايل بسيار زياد ديگر، كه هر كدام پژوهشي مجزا را مي طلبد،‌در نهايت سبب خروج نيرو هاي نظامي آمريكا از عراق گرديد.

Finland Sevastopol joomla