تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : اصول و اهداف بنيادين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال عراق پس از سقوط صدام حسين ( عراق نوين )

استاد راهنما : دكتر علي اصغر داودي

استاد مشاور : دكتر جليل رحيمي جهان آبادي

دانشجو : علي اكبر رجبي نوق

تاريخ دفاع : 1391

چكيده :

پژوهش حاضر به اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال عراق پس از سقوط صدام حسين ( عراق نوين) مي پردازد. عراق در بين كشور هاي همسايه طولاني ترين مرز مشترك جغرافيايي و بيشترين اشتراكات فرهنگي را با ايران دارد. در طول تاريخ ايران و عراق روابط پر فراز و نشيبي با هم داشته اند. پس از سقوط صدام روابط دو كشور به نحو چشم گيري در همه زمينه ها گسترش يافت. شكل گيري يك سري متغيير هاي جديد و تقويت عنصر شيعي در ساخت قدرت و حكومت عراق،‌روند حركت عراق از يك دشمن استراتژيك به يك همكار منطقه اي و به تبع آن تعادل در سياست ايران با منطقه و جهان عرب و همچنين جايگاه عراق در تنظيم سياست خارجي ايران با قدرت هاي بزرگي هم چون آمريكا و آثار آن بر امنيت و منافع ملي ايران ايجاب كرد تا جمهوري اسلامي ايران تعريف مجددي از روابط خود با عراق داشته باشد. در اين پايان نامه به مباحث مختلفي هم چون اوضاع سياسي و اجتماعي عراق، اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، راهبرد هاي امنيتي و سياسي، راهبرد هاي ايران در عراق جديد نظير عنصر شيعي، عنصر كردي، متغير رقباي منطقه اي، متغير رقباي بين المللي،‌ مسائل مرزي و روابط فرهنگي و اقتصادي پرداخته شده است. بر اساس يافته تحقيق، روابط يران در قالب اهداف و اصول بنيادين خود با عراق جديد يك نمونه نسبتا موفق ائتلاف سازي را به نمايش مي گذارد كه در سه سطح داخلي، منطقه اي و فرا منطقه اي نمود يافته است. در سطح داخلي، مهم ترين هدف سياست خارجي ايران گسترش همكاري با گروه هاي سياسي بر مبناي تقويت و تداوم ائتلاف شيعي در دولت عراق است. در سطح منطقه اي مهم ترين هدف ائتلاف سازي با يك كشور همسايه عربي به منظور شكستن نظم سنتي و شكل گيري نوع جديدي ازتوازن قوا به خصوص در منطقه خليج فارس است كه دو كشور ايران و عراق هم در آن سهم عمده اي داشته باشند. ائتلاف در سطح منطقه اي بر سه محور اصلي تقويت روابط مبتني بر امنيت و توليد انرژي، تقويت نگاه مستقل ملي در سياست خارجي و توسعه و ادغام اقتصادي استوار است. در سطح فرا منطقه اي نيز مهم ترين جنبه سياست خارجي ايران در عراق، تقويت روابط با عراق جديد براي تاثير بر سياست هاي منطقه اي آمريكا به خصوص در حوزه تغيير رژيم و آينده حكومت عراق مي باشد. همچنين ارزش ها در جهت گيري سياست خارجي ايران نسبت به عراق جديد وجود داشته است اين جهت گيري سياست خارجي همزمان در راستاي تامين نياز هاي ژئوپلتيك و ايدئولوژيك ايران در اين كشور معنا مي يابد.

Finland Sevastopol joomla