تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : نقش و جايگاه حزب دوكرات ايران در تحولات سياسي _ اجتماعي دهه 1320

استاد راهنما : دكتر محسن مدير شانه چي

استاد مشاور : دكتر محسن خليلي

دانشجو : علي زارعي

تاريخ دفاع : 92-1391

چكيده :

بحث و پژوهش پيرامون دوره پهلوي، به طور دقيق هنوز وارد مجامع دانشگاهي نشده است. اگر هم سخني از دوران معاصر به ميان مي آيد بيشتر منحصر به دوره قاجاريه، ‌مشروطه و پس از آن روي كار آمدن رضا شاه مي شود. احمد قوام سياستمدار ايراني پايان دوران قاجار و روزگار پهلوي بود كه پنج بار نخست وزير شد. او در زمان قاجار لقب قوام السلطنه يافت و محمد رضا شاه به او لقب اشرف را داد. احمد قوام در 8 تير ماه 1325 حزبي به نام حزب دموكرات ايران بنياد نهاد و تشكيل آن را از طريق راديو اعلام نمود. عده زيادي از رجال به عنوان اعضاي موسس معرفي شدند. اعضاي موسس در يك نشست وي را به رهبري حزب انتخاب كردند. روزنامه هاي دموكرات ايران، بهرام، ديپلمات و كارگران ايران به عنوان ارگان هاي حزب مزبور منتشر مي شده است. قوام السلطنه در نطق انتخاباتي خود در 5 آبان 1325 انگيزه خويش را از تشكيل حزب، وحدت ميان طبقات به ويژه آزادي خواهان و تعليم آزادي و دموكراسي اعلام كرد.

بنابراين هدف از اين تحقيق،‌پاسخ به اين پرسش اصلي بود كه " زمينه شكل گيري و نقش حزب دموكرات ايران در تحولات دهه 1320 ايران چه بوده است " ،‌ بدين منظور فرضيه اصلي پژوهش نيز عبارت است از : تشكيل حزب دموكرات ايران در مقام حزبي شخصي و متكي به شخصيت محوري قوام، عمدتا با هدف مقابله با رقباي سياسي وب به خصوص شاه و دربار از يك سو وحزب توده و نيرو هاي چپ از ديگر سو صورت گرفت. كه در راستاي تاييد آن، ‌داده هاي جمع آوري شده از اسناد و منابع مكتوب، نشريات و پايان نامه ها ، دستمايه آزمون فرضيه در روش توصيفي - تاريخي شد.

در مجموع مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه در نهايت يافته هاي حاصل از تحقيق با تاييد فرضيه پژوهش آشكار نمود كه حزب دموكرات ايران با توجه به شخصيت و قدت و نفوذ احمد قوام،‌تنها حزبي بود كه توانست در فضاي كثرت گرايي و پويايي سياسي يكي از ادوار تحزب در ايران، بسياري از احزاب را تحت شعاع قرار دهد و به عنوان حزبي مقتدر و تاثير گذار بر تحولات سياسي اجتماعي ايران مطرح شود. اين حزب توانست با برنامه سازمان يافته از يك سو در برابر شاه و دربار به مقابله بپردازد و از سوي ديگر در برابر حزب توده ظاهر شود. همچنين توانست با برنامه سازمان يافته از يك سو در برابر شاه و دربار به مقابله بپردازد و از سوي ديگر در برابر حزب توده ظاهر شود. همچنين توانست در مجلي پانزدهم فراكسيوني با 80 كرسي تشكيل دهد.

 

Finland Sevastopol joomla