تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : مقايسه روابط سازمان بين المللي كار با ايران قبل و بعد از انقلاب

استاد راهنما : دكتر جليل رحيمي جهان آبادي

استاد مشاور : دكتر علي اصغر داودي

دانشجو : محسن اصغر خواه

تاريخ دفاع : 1391

چكيده :

پژوهش حاضر با اين پرسش آغاز شد كه : رابطه ساز مان بين المللي كار در ايران قبل و بعد از انقلاب چگونه بوده است؟

جهت پاسخ به پرسش فوق، سازمان هاي بين المللي و بويژه سازمان بين المللي كار مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند. روابط اين دو سازمان در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب بررسي و با هم مقايسه شدند. مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده از طرف سازمان مذكور مطالعه و چگونگي بر خورد دولت هاي ايران با آنها نيز بررسي شد. دولت هاي ايران قبل از انقلاب به 11 مقاوله نامه و بعد از انقلاب تنها به دو مقاوله نامه پيوسته اند. از اين منظر روابط ايران با سازمان قبل از انقلاب شرايط بهتري را دارا بوده است، اما بعد از انقلاب روابط مذكور داراي چالش بيشتري بوده است و گاهي ايران در پاراگراف ويژه قرار داشته است.

Finland Sevastopol joomla