تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : بررسي تطبيقي سياست خارجي قوام و مصدق ( دهه بيست )

استاد راهنما : دكتر محسن مدير شانه چي

استاد مشاور : دكتر سعيد گازراني

دانشجو : زهره قلجايي پور

تاريخ دفاع : 1392

چكيده :

سياست خارجي يكي از محوري ترين بخش هاي مطالعه علوم سياسي و روابط بين الملل است و بررسي آن تصوير درستي از سياست بين الملل را در يك زمان معين نشان مي دهد. سياست موازنه بر اساس ايجاد توازن ميان قدرت ها يا جريان هاي داخلي يا بين المللي است كه در عرصه يك كشور در حال رقابت بوده و كشور مورد رقابت در جهت تامين منافع و مصالح خود و در امان ماندن از پيامد هاي اين قبيل رقابت ها، اقدام به ايجاد توازن و عملكرد يكسان ميان آنها مي نمايد و به دو نوع سياست موازنه منفي و سياست موازنه مثبت تقسيم مي شود.

قوام اساس سياست خود را بر اساس موازنه مثبت قرار داد كه به نوعي توازن ميان قدرت هاي بزرگ تلقي مي گرديد. از طرف ديگر مصدق اعلام داشت كه نفع كشور در پيروي از سياست موازنه منفي مي باشد و لر اين اساس به هيچ دولتي بر خلاف مصاله خود چيزي نخواهيم داد . از نظر مصدق خواسته هاي قدرت هاي بزرگ به معني برقراري موازنه مثبت در روابط خارجي و اين در تقابل با موازنه منفي مي باشد.

پرسش اصلي كه در اين موضوع مي توانيم مطرح كنيم اين است كه تفاوت سياست خارجي قوام و مصدق ناشي از چه بوده است؟ در پاسخ به اين پرسش مطرح شده در پژوهش ، اين فرضيه مورد آزمون قرار مي گيرد كه اتخاذ اصول و راهبر هاي متفاوت، ‌موجب تفاوت در سياست خارجي قوام و مصدق بوده است.

اينپژوهش در قالب يك مقدمه و پنج فصل ارائه گرديده است.

فصل اول به كليات تحقيقي و چارچوب هاي مفهومي اختصاص يافته است. فصل دوم به بررسي فضاي عمومي پس از شهريور 1320 مي پردازد. در فصل سوم به سياست خارجي قوام پرداخته شده است. فصل چهارم در مورد سياست خارجي مصدق است و سر انجام در فصل پنجم به مقايسه سياست خارجي قوام و مصدق مي پردازيم.

گردآوري داده هاي پژوهش عمدتا بر مبناي روش كتابخانه اي بوده و روش آزمون فرضيه به صورت تجزيه و تحليل مقايسه اي خواهد بود.نقطه تمركز تحقيق از نظر موضوع به بررسي تطبيقي سياست خارجي قوام و مصدق و از نظر زماني بر دهه بيست كه در باب تحولات تاريخي ايران،‌سال هاي 1332-1320 را شامل مي شود، ‌تاكيد دارد.

 

Finland Sevastopol joomla