تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : عوامل تاثير گذار در روابط ايران و تركمنستان پس از فروپاشي شوروري

استاد راهنما : دكتر محسن مدير شانه چي

استاد مشاور : دكتر احمد جوانشيري

دانشجو : اللهيار هنرمند

تاريخ دفاع : 1391

چكيده :

فروپاشي شوروي باعث ايجاد تحول عظيمي در منطقه آسياي مركزي و قفقاز شد. از همان زمان وجود ذخاير طبيعي ( نفت و گاز ) در كشور تركمنستان به عنوان عامل مهمي در پيشرفت اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. وجود اين ظرفيت از سويي سبب جلب توجه قدرت هاي فرا منطقه اي به اين كشور شد. از سو ديگر محصور بودن تركمنستان در خشكي و عدم دسترسي به آبهاي آزاد، موجب شد كه ايم كشور براي كاهش وابستگي و جبران كمبود ها و آسيب هاي ناشي از قطع كمك هاي مسكو در پي شركاي جديد بر ايد.

در مقابل ايران نيز به دليل تمايل به گسترش حوزه هاي نفوذ و روابط خارجي خود با كشور هاي آسياي مركزي كوشيد تا روابط دوستانه اي را با اين كشور برقرار كند؛ از اين رو، جزو نخستين كشور هايي بود كه استقلال تركمنستان را به رسميت شناخت. در اين ميان، اتخاذ موضع بي طرفي از سوي تركمنستان و عضويت نداشتن آن در ائتلاف هاي بين المللي عليه ايران به عاملي در گسترش روابط دو كشور تبديل شد. موقعيت خاص تركمنستان، ‌به منزله كشوري محصور در خشكي و در مقابل، دسترسي ايران به آب هاي آزاد باعث شده است تا دو كشور در حوزه اقتصادي،‌ بويژه در زمينه حمل و نقل و ترانزيت، روابط رو به رشدي داشته باشند.

در اين تحقيق اين سوال اساسي مدنظر قرار گرفته است كه چه عواملي در روابط ايران و تركمنستان تاثير گذار مي باشد؟ اين فرضيه مورد آزمون و تاييد قرار گرفت كه علاوه بر مرز هاي طولاني و مشترك بين ايران و تركمستان، اهداف اقتصادي در روابط بين دو كشور يك نياز و ضرورت دو سويه بوده است . بطوريكه نياز ها و مشكلات داخلي و چالش هاي پيش روي تركمنستان در سال هاي پس از فروپاشي، نقش مهمي را در گسترش روابط اقتصادي بين اين دو كشور و ايران ايفا كرده است. عامل حمل و نقل و ارتباطات هم در روابط دو كشور تاثيرگذار بوده و ايران مي تواند بواسطه موقعيت ژئوپلتيكي خود به عنوان يك پل ارتباطي ميان آسياي مركزي و درياهاي آزاد عمل نمايد.

بدون شك در روابط دو جانبه كشور ها با يكديگر، عوامل متعدد تاثيرگذار هستند كه روابط ايران و تركمنستان نيز از اين قاعدع مستثنا نيست. اما با توجه به مطالب گفته شده، بيشترين عامل تاثير گذار در روابط بين دو كشور، عمدتا متاثر از ابعاد اقتصادي - تجاري ، سرمايه گذاري و توليد و منافع مشترك مي باشد.

Finland Sevastopol joomla