تاریخ ایجاد در 09 اسفند 1392

عنوان : بررسي روند توازن طلبي نرم - همكاري در روابط جمهوري خلق چين و ايالات متحده آمريكا بعد از 11 سپتامبر 2001

استاد راهنما : دكتر علي اصغر كيوان حسيني

استاد مشاور : دكتر علي اصغر اودي

دانشجو : زهره سلامي

تاريخ دفاع : 1392

چكيده :

يكي از صحنه هاي مهم روابط ميان قدرت هاي بزرگ را مي توان در چگونگي تعامل ميان چين و آمريكا در دوره ي جنگ سرد و بعد از آن مشاهده كرد. در واقع از دهه 1970 كه در سايه ي فضاي تنش زدايي پكن و واشنگتن روابط پيشين ميان خود را بازسازي كردند، عرصه ي بين الملي شاهد روندي از همكاري و رقابت در ميان اين دو كشور بوده است. فروپاشي شوروي و نظام دو قطبي و پايان جنگ سرد تاثيرات قابل توجهي در روابط چين و آمريكا نهاد. در واقع، در چارچوب آثار فروپاشي شوروي به ويژه بروز شرايط لازم براي ايفاي نقش ابر قدرت واحد و مسلط براي آمريكا ، چين در رديف دولت هايي قرار گرفت كه با كسب قدرت در ابعاد مختلف سعي نموده جايگاه آمريكا را به چالش كشيده و مانع تحقق كامل برتري ايالات متحده در جهاني تك قطبي گردد.

به اين ترتيب، پس از جنگ سرد سرعت تحولات و دگرگوني در روابط چين و آمريكا به شدت فزوني يافت. در آغازه هزاره جديد و با روي كار آمدن بوش انتظار مي رفت كه روابط چين با آمريكا رو به تيرگي برود. اما وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 و همكاري چين با آمريكا در ائتلاف عليه تروريسم مجددا فضا را دگرگون ساخت. از يك سو، هر دو طرف براي مديريت تهديد ناشي از تروريسم به همكاري متقابل تاكيد داشتند؛ اما از سوي ديگر، در شرايط نوظهور، روابط آنان با ملاحظات جديدي همراه شده بود كه ضرورت همكاري رقابت گشترده اي را پيش مي كشيد.

Finland Sevastopol joomla