تاریخ ایجاد در 26 فروردين 1393

گرایش علوم سیاسی

زبان تخصصی

Oxford politics-میزان

زبان تخصصی علوم سیاسی(جلد ۱و۲)-دکتر داور پناه-سمت

انگلیسی اختصاصی حقوق و علوم سیاسی-دکتر داور پناه-نسل نیکان

Plano-International Relation Dictionary

منابع علم سیاست

بنیاد های علم سیاست- دکتر عالم-نشر نی

آموزش دانش سیاسی -دکتر بشیریه-نگاه معاصر

سیاست و حکومت جدید-دکتر عالم-قومس

مبانی علم سیاست-دکتر ابوالحمد-طوس

اصول علم سیاست-دکتر موریس دورژه-ترجمه قاضی-میزان

سیاست به مثابه علم-ویلفرد روریش-ترجمه دکتر صالحی-سمت

مقدمه نظریه سیاسی-دکتر عالم-قومس

اندیشه سیاسی(غرب و اسلام)

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب -دکتر طاهری-قومس

تاریخ فلسفه سیاسی غرب(۲جلدی)دکتر عالم-وزارت خارجه

اندیشه سیاسی در اسلام و ایران -دکتر قادری-سمت

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام- دکتر فیرحی-نشر نی

تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم-دکتر قادری

اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم-دکتر صالحی-قومس

نظام سیاسی و دولت در اسلام-دکتر فیرحی-سمت

نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم- دکتر عالم-دانشکده حقوق و علوم سیاسی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی- دکتر بشیریه -نشر نی

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی-دکتر نقیب زاده -سمت

نگرش بر جامعه شناسی سیاسی-دکتر ابوالحسن-میزان

جامعه شناسی سیاسی-دکتر موریس دورژه-میزان

روش و نظریه در علوم سیاسی-دیوید مارش و جری استوکر-ترجمه دکتر حاجی یوسفی-پژوهشکده مطالعات راهبردی

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران(از مشروطیت تا کنون)

تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی ایران-دکتر ازغندی

تاریخ سیاسی معاصر ایران- دکتر مدنی- بوستان کتاب

تحولات سیاسی اجتماعی ایران- دکتر زیبا کلام-سمت

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران-دکتر ازغندی-قومس

اقتصاد سیاسی ایران- دکتر همایون کاتوزیان- مرکز

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی-دکتر زیبا کلام-روزنه

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب- دکتر ازغندی-قومس

سنت و مدرنیسم-دکتر زیبا کلام-روزنه

ما چگونه ما شدیم-دکتر زیبا کلام-روزنه

ایران بین دو انقلاب-یورواند ابراهامیان

مقاومت شکننده-جان فوران-ترجمه تدین-رسا

جهان سوم و مسال آن

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران- دکتر سریع القلم -مرکز خاورمیانه

مسال سیاسی- اقتصادی جهان سوم- دکتر ساعی-سمت

توسعه در مکاتب متعارض-دکتر ساعی-قومس

جهانی شدن و جنوب-دکتر ساعی-قومس

نظریه های توسعه و توسعه نیافتگی-دکتر ساعی

نظریه های امپریالیسم- دکتر ساعی-قومس

درآمدی بر مسایل جهان سوم- دکتر ساعی-قومس

اقتصاد سیاسی بین الملل-دکتر ساعی-قومس

توسعه،جهان سوم و نظام بین الملل-دکتر سریع القلم-سفیر

شناخت و ماهیت امپریالسیم-دکتر الهی-قومس

کارتل های چند ملیتی - دکتر الهی- قومس

فرهنگ سیاسی ایران- دکتر سریع القلم-قومس

نظام های تطبیقی

سیاست های مقایسه ای-دکتر قوام-سمت

نظام های سیاسی تطبیقی-دکتر مصفا

چالش های توسعه سیاسی-دکتر قوام-قومس

توسعه سیاسی-دکتر نقیب زاده

چهار چوبی نظری برای سیاست تطبیقی-طیب-مرکز آموزش

Finland Sevastopol joomla