تاریخ ایجاد در 26 فروردين 1393

گرایش روابط بین الملل

زبان انگلییسی

Oxford politics-میزان

زبان تخصصی علوم سیاسی(جلد ۱و۲)-دکتر داور پناه-سمت

انگلیسی اختصاصی حقوق و علوم سیاسی-دکتر داور پناه-نسل نیکان

Plano-International Relation Dictionary

اصول روابط بین الملل

اصول روابط بین الملل- دکتر سیف زاده- میزان

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل-دکتر قوام-سمت

ماهیت سیاست گذاری خارجی-دکتر سیف زاده- قومس

اصول روابط بین الملل-دکتردهقانی فیروز آبادی

روابط بین الملل:نظریه های و رویکرد ها - دکتر قوام

اندیشه های سیاسی(غرب و اسلام)

تاریخ اندیشه سیاسی غرب- ۲جلدی-دکتر عالم-وزارت خارجه

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب-دکتر طاهری-قومس

نظام سیاسی و دولت در اسلام- دکتر فیرحی -سمت

تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران- دکتر قادری-سمت

قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام- دکتر فیرحی-نشر نی

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم-دکتر قادری-سمت

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم- جلد ۱-دکتر بشیریه-نشر نی

نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم-دکتر عالم- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

. جهان سوم و مسال آن

مسال سیاسی و اقتصادی جهان سوم -دکتر ساعی-سمت

عقلانیت و آینده توسعه نیافتگی در ایران-دکتر سریع القلم- مرکز مطالعات خاورمیانه

توسعه در مکاتب متعارض -دکتر ساعی-قومس

جهان سوم و مسال آن -دکتر ساعی-دکتر مهرجردی و دکتر طاهری

نظریه های امپریالیسم-دکتر ساعی-قومس

درآمدی بر شناخت مسال اقتصادی و سیاسی جهان سوم-دکتر ساعی-قومس

جهانی شدن و جنوب-دکتر ساعی-قومس

توسعه،جهان سوم و نظام بین الملل-دکتر سریع القلم -سفیر

فرهنگ سیاسی ایران- دکتر سریع القلم-قومس

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین المللی عمومی-دکتر ضیایی بیگدلی-گنج دانش

حقوق بین الملل عمومی-دکتر مقتدر-وزارت خارجه

حقوق بین الملل عمومی-۲جلدی-دکتر آقاییو دکتر حافظیان-میزان

بایستی های حقوق بین الملل عمومی-دکتر موسی زاده-میزان

حقوق بین الملل عمومی-دکتر فن گلان

سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی-دکتر موسی زاده-میزان

سازمان های بین المللی-دکتر آقایی -نسل نیکان

ایران و سازمان های بین المللی-دکتر آقایی-مرکز اسناد

نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی-دکتر آقایی

سازمان ها نهادهای بین المللی - دکتر فلسفی

تاریخ روابط بین الملل

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل- دکتر نقیب زاده- سمت

Finland Sevastopol joomla