تاریخ ایجاد در 26 فروردين 1393

گرایش مطالعات منطقه ای

زبان انگلیسی

Oxford-Oxford plitics-میزان

Plano-International Relation Dictionary-وزارت خارجه

زبان تخصصی علوم سیاسی- جلد۱و۲- هرمزگان داور پناه-سمت

اصول روابط بین الملل

اصول روابط بین الملل-دکتر سیف زاده-میزان

اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل-دکتر قوام-سمت

ماهیت سیاست گذاری خارجی-دکتر سیف زاده- قومس

اصول روابط بین الملل-دکتر دهقانی فیروز آبادی

نظام های سیاسی تطبیقی

سیاست های مقایسه ای- دکتر قوام-سمت

چالش های توسعه سیاسی-دکتر قوام- قومس

چارچوبی نظری برای تحلیل سیاست تطبیقی-الموند/طیب-مرکز آموزش

 

سازمانهای بین المللی

سازمان های بین المللی- دکتر موسی زاده- میزان

سازمان های بین المللی- دکتر آقایی-نسل نیکان

ایران و سازمان های بین المللی-دکتر آقایی-مرکز اسناد

نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی-دکتر آقایی

سازمان ها و نهادهای بین المللی-دکتر فلسفی

روش پژوهش

روش تحقیق در علوم سیاسی-دکتر طاهری

روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل-سریع القلم

پژوهش در علوم سیاسی:رویکرد اثبات گرا-دکتر سید امامی

رهیافت و روش در علوم سیاسی-دکتر منوچهری- سمت

جزوه روش تحقیق در علوم سیاسی-دکتر سلیمی

سیاست و حکومت منطقه مرتبط ( آسیایی مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)

سیاست حکومت در اروپا- دکتر نقیب زاده

سیاست حکومت در ایالات متحده امریکا- دکتر امجد

سیاست و حکومت در آسیایی مرکزی - دکتر کولایی

سیاست و حکومت در آفریقا- تلکس تامسون/ دکتر گلیانی و دکتر بخشی

سیاست و حکومت خاورمیانه- دکتر الهی

ریشه های بحران در خاورمیانه-دکتر احمدی

Finland Sevastopol joomla