تاریخ ایجاد در 26 فروردين 1393

گرایش اندیشه سیاسی

زبان انگلیسی

Oxford politics-میزان

زبان تخصصی علوم سیاسی(جلد ۱و۲)-دکتر داور پناه-سمت

انگلیسی اختصاصی حقوق و علوم سیاسی-دکتر داور پناه-نسل نیکان

Plano-International Relation Dictionary

مبانی علم سیاست

بنیاد های علم سیاست-دکتر عالم-نشر نی

مبانی علم سیاست-دکتر ابوالحمد-توس

اصول علم سیاست-دکتر دورژه/قاضی-انتشارات علمی فرهنگی

آموزش دانش سیاسی- دکتر بشیریه - نگاه معاصر

سیاست به مثابه علم-دکتر قوام/ دکتر صلاحی-سمت

اصول علم سیاست-دکتر قاضی-میزان

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی -دکتر بشیریه -نشر نی

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی-دکتر نقیب زاده-سمت

بایسته های جامعه شناسی سیاسی-دکتر قاضی-میزان

نگرشی بر جامعه شناسی سیاسی-دکتر ابوالحسنی

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران

تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران- دکتر ازغندی-سمت

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ایران- دکتر زیبا کلام-روزنه

سنت ومدرنیسم-دکتر زیبا کلام-روزنه

اقتصاد سیاسی ایران-دکتر همایون کاتوزیان-مرکز

ما چگونه ما شدیم-دکتر زیبا کلام-روزنه

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران- دکتر ازغندی-قومس

تاریخ روابط خارجی ایران(۲۰ تا۵۷) - دکتر ازغندی-قومس

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب-دکتر ازغندی-قومس

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران - دکتر زیبا کلام- سمت

ایران بین دو انقلاب- دکتر ابراهامیان/گل محمدی-نشر نی

مقاومت شکننده-دکتر فوران/ تدین-رسا

اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)

تاریخ فلسفه سیاسی غرب- ۲جلدی-دکتر عالم- وزارت خارجه

تاریخ اندیشه سیاسی در غرب- دکتر طاهری- قومس

نظام سیاسی و دولت در اسلام - دکتر فیرحی - سمت

نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی در قرن بیستم - دکتر قادری - سمت

تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران- دکتر قادری- سمت

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم- دکتر قادری- سمت

قدرت ، دانش و مشروعیت در اسلام- دکتر فیرحی - نشر نی

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم- جلد ۱- دکتر بشیریه- نشر نی

جهان سوم و مسایل آن

مسال سیاسی و اقتصادی جهان سوم- دکتر ساعی - سمت

عقلانیت و آینده توسعه نیافتگی در ایران - دکتر سریع القلم -مرکز مطالعات خاورمیانه

توسعه در مکاتب متعارض- دکتر ساعی-قومس

جهان سوم و مسال آن - دکتر مهر جردی و دکتر طاهری

نظریه های امپریالیسم- دکتر ساعی-قومس

درآمدی بر شناخت مسال اقتصادی و سیاسی جهان سوم- دکتر ساعی- قومس

جهانی شدن و جنوب- دکتر ساعی - قومس

توسعه، جهان سوم ونظام بین الملل-دکتر سریع القلم- سفیر

فرهنگ سیاسی ایران- دکتر سریع القلم-سفیر

فرهنگ سیاسی ایران- دکتر سریع القلم- قومس

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی- دکتر ضیایی بیگدلی- گنج دانش

حقوق بین الملل عمومی- دکتر مقتدر -وزارت خارجه

حقوق بین الملل عمومی-۲ جلدی- دکتر آقایی و دکتر حافظیان- میزان

بایسته های حقوق بین الملل عمومی- دکتر موسی زاده-میزان

حقوق بین الملل عمومی- دکتر فن گلان

سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی- دکتر موسی زاده- میزان

سازمان های بین المللی- دکتر آقایی- نسل نیکان

ایران سازمان های بین المللی- دکتر آقایی- مرکز اسناد

نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی- دکتر آقایی

سازمان های و نهادهای بین الملل- دکتر فلسفی

تاریخ روابط بین الملل

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل- دکتر نقیب زاده- سمت

Finland Sevastopol joomla