تاریخ ایجاد در 26 فروردين 1393

گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

زبان انگلیسی

Oxford politics-میزان

زبان تخصصی علوم سیاسی(جلد ۱و۲)-دکتر داور پناه-سمت

انگلیسی اختصاصی حقوق و علوم سیاسی-دکتر داور پناه-نسل نیکان

Plano-International Relation Dictionary

منابع علم سیاست

بنیاد علم سیاست - دکتر عبدالرحمان عالم- نشر نی

آموزش دانش سیاسی- دکتر بشیریه - نگاه معاصر

مبانی سیاست- دکتر عبدالحمید ابوالحمد- توس

اصول علم سیاست- دکتر موریس دورژه-ترجمه قاضی- میزان

سیاست به مثابه علم- دکتر صلاحی- سمت

مقدمه نظریه سیاسی- دکتر عبدالرحمان عالم- قومس

اصول روابط بین الملل

اصول روابط بین الملل- دکتر سیف زاده- میزان

اصول سیاست خارجی و سیاست بین المللی- دکتر قوام- سمت

ماهیت سیاست گذاری خارجی- دکتر سیف زاده- قومس

اصول روابط بین الملل- دکتر دهقانی فیروز آبادی

روابط بین الملل: نظریه ها و رویکرد ها- دکتر قوام

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی- دکتر ضیایی بیگدلی- گنج دانش

حقوق بین الملل عمومی-دکتر مقتدر- وزارت خارجه

حقوق بین الملل عمومی-۲جلدی- دکتر آقایی و دکتر حافظیان- میزان

بایسته های حقوق بین الملل عمومی- دکتر موسی زاده- میزان

حقوق بین الملل عمومی- دکتر فن گلان

سازمان های بین الملل

سازمان های بین المللی- دکتر موسی زاده- میزان

سازمان های بین المللی- دکتر آقایی - نسل نیکان

ایران و سازمان های بین المللی- آقایی- مرکز اسناد

سازمان ها و نهادهای بین المللی- دکتر فلسفی

تاریخ روابط بین الملل

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل- دکتر نقیب زاده- سمت

تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تاکنون

تاریخ روابط خارجی ایران (۲۰ تا۵۷)- دکتر ازغندی- قومس

روابط خارجی ایران- دکتر مهدوی- امیرکبیر

چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی- جلد ۱- دکتر ازغندی

Finland Sevastopol joomla