تاریخ ایجاد در 26 فروردين 1393

مواد امتحانی،جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش

شماره درس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

علوم سیاسی

1

2

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

روابط بین الملل

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

مطالعات منطقه ای

2

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

اندیشه سیاسی در اسلام

1

2

1

0

2

1

1

0

1

1

1

0

0

0

دیپلماسی و سازمانهای بین الملل

2

1

0

2

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

1-زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی،المانی،فرانسوی)،2- مبانی علم سیاست،3-جامعه شناسی سیاسی4-اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی،5-اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)،6-تحولات سیاسی و اجتماعی ایران(از مشروطیت تا کنون)،7-جهان سوم و مسائل آن،8-نظام های سیاسی تطبیقی9- حقوق بین الملل عمومی ،10-سازمان های بین المللی،11-تاریخ روابط بین الملل،12-تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا کنون،13-روش پژوهش،14-سیاست و حکومت منطقه مرتبط(آسیای مرکزی و قفقاز،آمریکای شمالی،اروپا،خاورمیانه و شمال آفریقا)

Finland Sevastopol joomla