تاریخ ایجاد در 07 مرداد 1393

عنوان پايان نامه: بررسی و تحلیل تأثیر ژئوپلیتیک آب بر روابط ایران و همسایگان در مرزهای استان خراسان رضوی

 

استاد راهنما : دکتر هادی اعظمی                      

استاد مشاور :

دانشجو : الهام حسین زاده

تاريخ دفاع پايان نامه : زمستان 1392

چکیده پایان نامه :

ﺩﺭ ﻳﮏ ﻗﺮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ آب و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮزي و ﯾﺎ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺿﺮوري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. پژوهش حاضر سعی در بررسی و تحلیل تأثیر ژئوپلیتیک آب بر روابط ایران و همسایگان در مرزهای استان خراسان رضوی با استفاده از روشهای توصیفی تحلیلی و نیز مصاحبههایی با چند تن از مسئولان استانی و روزنامه نگاران و کارشناسان ایران و افغانستان نموده است تا تأثیر ژئوپلیتیک آب بر روابط ایران و کشورهای هم مرز در شمال شرق کشور از جمله افغانستان و ترکمنستان مورد کنکاش قرار گیرد. برای این مهم وضعیت رودخانههای مرزی هر یک از سه کشور مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه میرسد که ژئوپلیتیک آبهای مرزی با توجه به موقعیت فرودستی ایران نسبت به افغانستان و موقعیت فرادستی ایران نسبت به ترکمنستان میتواند روابط ایران با افغانستان را به نفع این کشور و روابط ایران با ترکمنستان را به نفع ایران تغییر دهد.

 

Finland Sevastopol joomla