تاریخ ایجاد در 07 مرداد 1393

عنوان پايان نامه: بررسي نقش مردم تربت حيدريه در تحولات سياسي -اجتماعي مشروطه و انقلاب اسلامي ايران

استاد راهنما : دکتر علي اصغر داودي            

استاد مشاور :                                      

دانشجو: اعظم حاجي پور

تاريخ دفاع پايان نامه: زمستان 1392

چکيده پايان نامه :

جنبش مشروطيت و انقلاب اسلامي سال 1357 از جمله حوادث مهم تاريخ معاصر ايران بوده است. حضور گسترده مردمي به ويژه در روند انقلاب اسلامي، از ويژگي‌هاي برجسته اين دو حادثه است. تمامي مردم ايران در اقصي نقاط در روند انقلاب مشارکت جدي داشتند. هر چند اين حضور در شهرهاي مختلف شدت و ضعف داشت. در اين بين حضور مردم شهرستان تربت حيدريه در روند انقلاب اسلامي چشمگيرتر از ديگر نقاط بود، به گونه‌اي که اين شهرستان اولين جايي بود که انقلاب در آن به پيروزي رسيد. از آنجا که بررسي نقش مردم در عرصه سياست يکي از موضوعات مهم جامعه شناسي سياسي است، در اين پژوهش به بررسي مقايسه‌­اي نقش مردم تربت حيدريه در دو حادثه مهم فوق الذکر تاريخ معاصر ايران مي‌پردازيم. پرسشي که همواره براي نگارنده مطرح بوده است اين است که چرا انقلاب اسلامي زود­تر از جا­هاي ديگر در تربت به پيروزي رسيد و مردم شهرستان تربت حيدريه چه نقشي در تحولات سياسي و اجتماعي در دو مقطع زماني انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي داشته­‌اند؟ يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد که روند مدرنيزاسيون رژيم پهلوي در فاصله بين دو انقلاب، چهره شهرستان تربت حيدريه را همچون بسياري ديگر از نقاط ايران متحول کرد. پيدايش و گسترش مدارس و سيستم آموزشي نوين به افزايش ميزان باسوادي، سطح فرهنگ و درک سياسي مردم منجر شد. گسترش صنعت و تجارت به همراه ازدياد جمعيت به رونق اقتصادي تربت و پيچيده­‌تر شدن مناسبات اجتماعي در اين شهر منجر گرديد. گروه‌­هايي چون فرهنگيان، بازاريان، روحانيون و ديگر صنوف فرصت لازم را براي انسجام و سازماندهي پيدا کردند. موقعيت جغرافيائي تربت نيز مزيد بر علت شد و همراه با گسترش راه‌هاي ارتباطي و گسترش وسايل ارتباط جمعي زمينه را براي افزايش آگاهي مردم فراهم کرد. مجموع عوامل فوق سبب شد تا در طي بيش از نيم قرن از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، جامعه مدني شهر تربت رشد قابل توجهي نمايد. با افزايش سطح سواد و تحول در فرهنگ سياسي مردم، همراه با نقش برجسته فرهنگيان و روحانيون در بسيج مردم و البته از همه مهمتر عِرق ملي و مذهبي مردم تربت حيدريه دست به دست يکديگر داده و حادثه نهم دي را رقم زد و تربت اولين شهر ايران بود که به حاکميت رژيم پهلوي پايان داد.

Finland Sevastopol joomla