زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول 94 93

دانشكده حقوق ، علوم سياسي و زبانهاي خارجي

ساعت حذف و اضافه ( 13 )

 

ايام هفته

تاريخ

ورودي

جمعه

14 / 6 / 93

88 و ماقبل

شنبه

15 / 6 / 93

89

يكشنبه

16 / 6 / 93

90

دوشنبه

17 / 6 / 93

91

سه شنبه

18 / 6 / 93

92

چهارشنبه

19 / 6 / 93

همه ورودي ها

پنج شنبه

20 / 6 / 93

همه ورودي ها

جمعه

21 / 6 / 93

همه ورودي ها

 

 

 

                                                                                                   آموزش دانشكده

Finland Sevastopol joomla