تاریخ ایجاد در 29 شهریور 1393

جلسه دفاع پایان نامه ارشد

 

زمینه ها و علل تعارض اسرائیل و ایران دردوران پس از پیروزی

 

انقلاب اسلامی ( با تاکید بر رویکرد هویت )

 

دانشجو : محمد کاظمی

استاد مشاور : دکتر احمد جوانشیری

استاد راهنما : دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

 

سه شنبه 1 / 7/ 1393

ساعت 10-12

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه، اتاق شورا

Finland Sevastopol joomla