تاریخ ایجاد در 01 مهر 1393

در مــــــــقالات انگليســــــــــــي :

_

-

-

Department of ......................................................,

Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

-


-

براي مقاله هاي مستخرج از پايان نامه ها و رساله هاي علوم پزشكي:


Department of .........., Mashhad Medical Sciences Branch,

Islamic Azad University, Mashhad, Iran

-

تبصره : به كار بردن Campus يا هر كلمه اي از اين نوع به جاي Branch ممنوع است.


-

_

در مقــــــــالات فارســـــــــــــــي :

-

_دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، گروه ............ ، مشهد، ايران

 

 

Finland Sevastopol joomla