تاریخ ایجاد در 06 مهر 1393

بخشنامه شماره 70/81248 تاريخ 93/09/01

-

پيرو بخشنامه شماره 87/352676  مورخ 22/10/92 و 87/25426  مورخ 10/02/93 ، صرفا مقاله هايي مشمول دريافت تشويق مقاله هستند كه برگرفته از پايان نامه هاي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي ، طرح هاي پژوهشي مصوب دانشگاه و طرح هاي برون دانشگاهي و با مجوز دانشگاه باشند.

به مقاله هايي كه حاصل فعاليت هاي پژوهشي غير مصوب يا بدون مجوز واحد  دانشگاهي باشد جايزه تعلق نمي گيرد.

-

بخشنامه از تاريخ 93/09/01 لازم الاجرا مي باشد.

 

توجـــه

***به استناد بخشنامه شماره 87/352676 مورخ 22/10/92 ، ســــاير نويسنــــدگان منظور دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه آزاد اسلامي و كارمندان و همكاران غير هيات علمي پروژه هاي پژوهشي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي و همكاران حق التدريس دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد و نويسندگاني كه خارج از حوزه دانشگاه آزاد اسلامي مي باشند شامل تشويق نخواهند بود.

-

***همچنين به استناد به بخشنامه در صورتيكه از زمان چاپ نهايي مقاله بيش از يك سال گذشته باشد مقاله مشمول جايزه نمـــي شود

 

Finland Sevastopol joomla