تاریخ ایجاد در 11 آبان 1393

انجمن علمي علوم سياسي ارائه مي دهد:

فايل صوتي متن كتاب

English for the Students of Political Science

دكتر هرمز داورپناه

(متون تخصصي زبان الف)

برای دریافت مجموعه به دفتر انجمن علمی علوم سیاسی

( طبقه همکف روبروی کلاس 4) مراجعه نمایید

Finland Sevastopol joomla