تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان: جايگاه ايران در سياست خارجي اسرائيل بعد از جنگ سرد

استاد راهنما :  دكتر اصغر كيوان‌حسيني

استاد مشاور:  دكتر جليل رحيمي جهان‌آبادي

دانشجو : كبري پايداري

ارديبهشت 1393

چكيده :

در ايران پژوهش جايگاه ايران در سياست خارجي امنيتي اسرائيل در سال‌هاي جنگ سرد و بعد از آن يعني مقطع بعد از واقعه يازدهم سپتامبر مدنظر مي‌باشد. واقعيت اين است كه در شرايط بعد از شكل‌گيري اين رژيم،‌ تحت تأثير دامنه‌اي از عوامل جغرافيايي، امنيتي و اقتصادي، روابط گسترده‌اي ميان آن و رژيم پهلوي اغاز شد كه به دستاوردهاي مهمي نيز نائل آمد؛ آن هم در شرايطي كه روابط سياسي آشكار ميان تل‌آويو و تهران هيچگاه در سطح سفارت ارتقاء نيافت. پيروزي انقلاب اسلامي و پافشاري نظام اسلامي حاصل از آن بر ضرورت ضديت با اسرائيل، روابط سابق را بشدت مخدوش كرده و بر اين مبنا،‌ ايران به عنوان بازيگري تهديدآفرين در چارچوب ملاحظات امنيتي رژيم صهيونيستي تعريف گرديد. پايان جنگ سرد و آثاري كه براي جايگاه و موقعيت تل‌آويو در سطوح منطقه‌اي و فراتر از آن پيش كشيد، ‌ناگزير ضريب تهديدزدايي تهران را در نزد تصميم‌گيران اينت رژيم افزايش داد؛‌ جهت‌گيري كه در دهه‌ي پاايني قرن بيستم در قالب سياست‌هاي تخاصم‌آلودي مانند ترغيب آمريكا به تشديد دامنه‌ي مهار اقتصادي و نفتي ايران، آشكار شد. اين روند جديد برخورد با تهديد ايراني، در فضاي بعد از يازدهم سپتامبر از جلوه‌هاي عميق‌تر و گسترده‌تري برخوردار گرديد و در نهايت ايران را در سطح تهديد وجودي براي اسرائيل تعريف كرد.

 

Finland Sevastopol joomla