تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : سياست و موسيقي در ايران پس از انقلاب اسلامي

استاد راهنما : دكتر علي سليمان‌پور

استاد مشاور: دكتر علي‌اصغر داوودي

دانشجو : محمدتقي آريان

تابستان 1393

چكيده

موسيقي در جوامع يك عنصر فرهنگي مهم تلقي مي‌شود، به طور كلي هر اثر هنري تا حدود زيادي محصول دوره تاريخي و شرايط اجتماعي است كه در آن به وجود مي‌آيد. بخش مهمي از نظام اجتماعي و فرهنگي هر جامعه را خرده نظام ديني آن تشكيل مي‌دهد،‌بر اين اساس تطور اجتماعي در جهت ديني شدن يا در جهت غيرديني شدن، بر موسيقي حاكم بر جامعه اثر مي‌گذارد. در جوامع مذهبي نوعي تعارض بين عناصر متشكله فرهنگ ديده مي‌شود. از يك طرف عناصري مانند موسيقي و از سوي ديگر نگرش‌هاي مذهبي مخالف موسيقي با يكديگر در تصادم قرار مي‌گيرند.

در اين پژوهش سعي مي‌شود تأثير سياست بر موسيقي پس از انقلاب مورد بررسي قرار گيرد. بديهي است پس از هر انقلابي دگرگوني اساسي مخصوصاً در فرهنگ و ارزش‌هاي اساسي جامعه نمودار مي‌شود. وقتي انقلابي از نوع فرهنگي‌اش باشد، مقدار اين تغييرات بيشتر فرهنگي است. انقلاب ياران، انقلابي ضد پادشاهي و با ماهيتي ديني بود.

به نظر مي‌رسد پس از انقلاب، نوعي گفتمان ابزارانگارانه نسبت به موسيقي حاكم بوده است. بعد از انقلاب با حاكم بودن تفكر بنيادگرايانه، موسيقي لهو و لعب خوانده شد، كه البته جريان غالب معتقد به حرام بودن موسيقي بود. در ابتداي انقلاب، ‌با نگاهي ايدئولوژيك، صحبت از غرب‌ستيزي و مقابله با نمادهاي ربي شد و موسيقي به كل ناديده گرفته شد، زيرا در دوران رژيم پهلوي به منظور مدرن كردن جامعه سنتي ساران، تلاش‌هايي در جهت غربي كردن فرهنگ و جامعه صورت گرفته بود، از اين رو با موسيقيريال مخصوصاً از نوع وارداتي به ويژه موسيقي پاپ، مبارزه‌اي شديد صورت گرفت. سپس در اوايل انقلاب براي ساختن سرودهاي انقلابي و خدمت به انقلاب و سپس جنگ، از موسيقي بهره گرفته شد و بعد از آن، در دهه دوم و سوم، به ويژه دهه سوم، جذب جوانان با كمك موسيقي مورد توجه قرار گرفت، زيرا در اين ايام با توجه به جهاني شدن فرهنگ و فراهم بودن فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطاتي نظير ماهواره و اينترنت، سلايق جوانان تغيير كرده و نياز به انواع موسيقي جديد احساس مس‌شد. به هرحال بعد از جنگ و با تغيير سياست‌هاي پيشين و نگاهي نوگرايانه به دين، باب آموزش و ترويج موسيقي باز شد و هنرمندان فعال‌تر شدند ولي هنر و موسيقي تحت نظارت نهادهايي مثل وزرات ارشاد قرار گرفت. گرفتن مجوز براي فعاليت‌هاي فرهنگي از اين نهادها به راحتي ممكن نيست، اين مسئله و محدوديت‌هاي موجود، موجب پديد آمدن مسائلي چون بازار سياه موسيقي و موسيقي زيرزميني شده است. از جمله تأثيرات سياست بر موسيقي پس از انقلاب ذف زنان از عرصه موسيقي، حذف موسيقي پاپ غربي،‌تنزل موسيقي كلاسيك، اهميت يافتن موسيقي سنتي و انواع موسيقي مذهبي و ظهور انواع موسيقي جايگزين مثل رپ و راك بوده است.

 

 

Finland Sevastopol joomla