تاریخ ایجاد در 27 آبان 1393

عنوان : بررسی عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم حقوقی دریای خزر از سال 1991

استاد راهنما : دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

استاد مشاور : دكتر علی اصغر داوودی

دانشجو : بهروز احمدی

سال تحصیلی 1392-1391

چکیده

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990 کشورهای جدیدی در حوزه دریای خزر چشم به عرصه گیتی گشودند و خود به عنونان کشورهای مستقل در آسیای میانه قلمداد شدند. تا قبل از فروپاشیشوروی دریای خزر بین جمهوری اسسلامی ایران و روسیه تقسیم شده بود که هرکدام به صورت پنجاه، پنجاه از آن استفاده می نمودند، ولی بعد از فروپاشی و ایجاد کشورهای جدید، دریای خزر به یک منطقه مورد چالش تبدیل شد. چون هریک از کشورها طبق مساحت و خواسته خود و همر مرزی با دریا خواهان استفاده از آن بودند. رژیم حقوقی دریای خزر امروزه یکی از مسائل مهم و مبتلابه دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از مسائل تاثیرگزار بر امنیت ملی کشورمان است. این موضوع طی سالهای اخیر یکی از محورهای ÷رتحرک دستگاه دیپلماسی ایران و سایر کشورهای دریای خزر بوده و تاکنون به نتیجه قطعی نهایی نرسیده است.

دریای خزر با داشتن ذخائر بسیار غنی نفت، گاز، منابع هیدروکربنی و بسیاری منابع دیگر امروزه در زمره مناطق بسیار حساس و مورد نظر دول غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای جهان قرار گرفته است. این منطقه با داشتن این قابلیتهای خور می تواند مایحتاج کشورهای ساحلی را فراهم و حتی مقدار زیادی از آن را به دیگر کشورهای جهان صادر نماید. این حوزه با داشتن موارد مذکور به یک منطقه تقریبا بحران خیز تبدیل شده است که آنها همگی دستگاه دیپلماسی کشور را مورد توجه خود قرار داده اند. دستگاه سیاست خارجی که متناسب با عرف و حقوق بین الملل است می تواند در تعیین رژیم حقوقی صحیح برای ایران و کشورهای منطقه کارساز باشد که صاحب نظران و شخصیتهای خبره دستگاه سیاست خارجی و متخصصین آگاه باید با دید و تعاملی درست با کشورهای حاشیه دریای خزر نشت های منطقه ای داشته باشند، تا از این طریق بتوانند به یک رژیم حقوقی که لایق جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق در برگیرنده سه متغیر به هم پیوسته کشورهای تازه استقلال یافته، بازیگران مداخله گر خارجی و روسیه می شود که آنها در زمره عوامل تاثرگذار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر معرفی شده و مشخص می شود که کارکرد متغیرهای مذکور در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر مثبت نبوده و مانع از حصول نتیج مطلوب و مورد نظر دستگاه دیپلماسی کشور گردیده است.

 

Finland Sevastopol joomla